Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Partner z Węgier – Sarospatak Varos Onkormanyzata

Gmina Sáro­spa­tak
Kos­suth utca 44, H-3950 Sáro­spa­tak
tel. 36 47 513‑240, fax 36 47 313‑404
www.sarospatak.hu, e-mail: sarospatak@sarospatak.hu

 


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáro­spa­tak leży w sercu winiar­skiego regionu Tokaj­skiego, nad brze­giem rzeki Bodrog. Sta­tus mia­sta zyskało w 1201 roku. To tu uro­dziła się w 1207 roku Święta Elż­bieta Węgier­ska, opie­kunka cho­rych i ubo­gich. Sáro­spa­tak jest uwa­żany za jedno z naj­pięk­niej­szych miast na Węgrzech. Wyjąt­ko­wymi zacho­wa­nymi obiek­tami są: zam­kowy kośció­łek będący cen­nym zabyt­kiem węgier­skiego gotyku, XVI – wieczne Kole­gium Refor­mo­wane, rene­san­sowy zamek Rako­czych. Sáro­spa­tak to także zna­ko­mite wina, które można degu­sto­wać w licz­nie wystę­pu­ją­cych tu histo­rycz­nych piw­ni­cach. Naj­słyn­niej­szymi z nich są Piw­nice Rako­czego wpi­sane w 2002 roku na listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa UNESCO. To wła­śnie Fran­ci­szek Rako­czy II roz­sła­wił tokaj­skie wina w całej Euro­pie. Był naj­więk­szym wła­ści­cie­lem win­nic w regio­nie na prze­ło­mie XVIIXVIII wieku. Za uzy­skane z win­nic dochody finan­so­wał wyzwo­leń­czą walkę z Habs­bur­gami, a tokaj­skie wina wędro­wały na kró­lew­skie dwory Europy, przede wszyst­kim do Pol­ski i Rosji. Na jakość tutej­szego wina wpływa gleba i kli­mat, w któ­rym doj­rze­wają grona, wie­lo­wie­kowa tra­dy­cja i pil­nie strze­żone recep­tury. Naj­słyn­niej­szym gatun­kiem jest aszú. Mini­malny czas jego fer­men­ta­cji to 3 lata. Wino­bra­nie wień­czą dożynki odby­wa­jące się na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­nika, połą­czone z zabawą i degu­sta­cją wina.

 

wegry

 


Odwiedzin:
48451