Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Partner ze Słowacji – Agentura Regionalneho Rozvoja Poloniny

poloninyAgen­túra regio­nál­neho roz­voja Polo­niny Sta­kčin­ska 141, 069 01 Snina
tel./fax +421 57 768 2237www.poloniny.info, e-mail: svatoslav.hustak@mail.t-com.sk


.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie­dzibą Agen­cji Regio­nal­nego Roz­woju Poło­niny jest Snina, sto­lica regionu zamiesz­ki­wa­nego przez 40 tys. osób, o powierzchni 80503 ha. Magne­sem przy­cią­ga­ją­cym tury­stów jest Park Naro­dowy Poło­niny utwo­rzony w 1997 r. i wpi­sany na listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa Przy­rod­ni­czego UNESCO. Powierzch­nia Parku to 29805 ha, z czego 80% sta­no­wią lasy, w któ­rych żyją niedź­wie­dzie bru­natne, rysie, dzi­kie koty i żubry gór­skie. To tu wystę­puje naj­więk­szy w Euro­pie kom­pleks pier­wot­nych lasów bukowo – jodło­wych. Czę­ścią Parku jest naj­więk­szy na Sło­wa­cji zbior­nik wody pit­nej „Sta­rina zapora wodna”, z któ­rego pije wodę 10% Sło­wa­ków. Miło­śnicy archi­tek­tury drew­nia­nej zoba­czą cer­kwie o ran­dze Zabyt­ków Kul­tury Narodowej.

slowakia


Odwiedzin:
48451