Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Wydawnictwa

Zielone Serca Europy - Dożynki Europy

W ramach reali­zo­wa­nego pro­jektu „Zie­lone Serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”, któ­rego lide­rem jest Gmina Zamość, przy współ­pracy part­ne­rów ze Sło­wa­cji, Węgier, Włoch i Rze­szowa, został wydany fol­der infor­ma­cyjny, doku­men­tu­jący jedną z naj­star­szych pol­skich tra­dy­cji ludo­wych – dożynki. Bogato ilu­stro­wany fol­der, zawie­ra­jący cie­kawe infor­ma­cje nt. doży­nek, sołectw w nich uczest­ni­czą­cych, ich dorobku kul­tu­ro­wego, zespo­łów śpie­wa­czych Gminy Zamość a także dokładne opisy part­ne­rów pro­jektu (Saro­spa­tak z Węgier, Staf­folo z Włoch, Agen­cję Roz­woju Polo­niny ze Sło­wa­cji,PTTK o/Rzeszów), to inte­re­su­jąca i pierw­sza publi­ka­cja obej­mu­jąca i doku­men­tu­jąca w ten spo­sób kolo­ryt pol­skiej wsi, która po dziś dzień zacho­wuje i kul­ty­wuje tra­dy­cje i zwy­czaje swo­ich ojców i dziad­ków. Wydaw­nic­two zostało wydane w języku pol­skim i angiel­skim. Wydaw­nic­two jest bez­płatne i można je otrzy­mać w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92. Pro­jekt „Zie­lone Serca Europy” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Paweł Mróz

Zielone serca Europy – Przystanie Ekologiczne i Kulturowe

Zie­lone serca Europy – Przy­sta­nie eko­lo­giczne i kul­tu­rowe” to bez­płatny fol­der infor­ma­cyjny wydany w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” reali­zo­wa­nego przez Gminę Zamość a także jej part­ne­rów ze Sło­wa­cji, Węgier, Włoch i Rze­szowa. Zawarte w nim infor­ma­cje doty­czące part­ne­rów pro­jektu – PTTK o/ Rze­szów, miast Staf­folo i Saro­spa­tak a także Agen­cji Regio­nal­nego Roz­woju „Polo­niny” to nie tylko tek­sty ale także cie­kawe ilu­stra­cje. W infor­ma­to­rze opi­sane zostały także tytu­łowe „przy­sta­nie eko­lo­giczne i kul­tu­rowe” – miej­sca w Gmi­nie Zamość, które swym wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rem zachę­cają do odwie­dze­nia, kuszą swą natu­ral­no­ścią i bogac­twem kra­jo­brazu a także moż­li­wo­ścią czyn­nego wypo­czynku. Opisy w fol­de­rze są w języ­kach pol­skim, sło­wac­kim, węgier­skim i wło­skim. Wydaw­nic­two jest bez­płatne i można je otrzy­mać w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92. Pro­jekt „Zie­lone Serca Europy” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Paweł Mróz

 

Informator 2011 „Zielone serca Europy – Współpraca popłaca”

W ramach reali­zo­wa­nego przez Gminę Zamość pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”, przy współ­pracy z part­ne­rami ze Sło­wa­cji, Węgier, Włoch i woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, przed­sta­wiamy Pań­stwu infor­ma­tor, zawie­ra­jący infor­ma­cje o zało­ży­cie­lach pro­jektu, jego part­ne­rach, zre­ali­zo­wa­nych przed­się­wzię­ciach w 2010 roku, a także o przed­się­wzię­ciach, które zostaną zre­ali­zo­wane w 2011 roku. Bogato ilu­stro­wane wydaw­nic­two zawiera sze­reg cie­ka­wych i przy­dat­nych infor­ma­cji doty­czą­cych part­ne­rów pro­jektu, a także jej lidera, Gminy Zamość. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wane ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007 – 2013.

Paweł Mróz


Zielone serca Europy – Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem

To kolejna pozy­cja wydana w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”, reali­zo­wa­nego przy współ­udziale part­ne­rów ze Sło­wa­cji, Węgier, Włoch i woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego. Fol­der „Zie­lone serca Europy – Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem” to bogato ilu­stro­wane wydaw­nic­two, zawie­ra­jące infor­ma­cje doty­czące Regio­nal­nej Izby Pamięci w Wyso­kiem, eks­po­na­tów w niej umiesz­czo­nych, miej­sco­wo­ści Wyso­kie, gdzie się znaj­duje, a także Gminy Zamość. Cie­ka­wostką jest, że fol­der prze­tłu­ma­czony został na języki sło­wacki, wło­ski i węgier­ski. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wane ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007 – 2013.

Paweł Mróz

 

Spotkania Miłośników Konia Orientalnego

Coroczne Spo­tka­nia Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego przy­cią­gają do Chu­toru Tarka w Wólce Wie­przec­kiej liczną grupę miło­śni­ków jazdy i tury­styki kon­nej. Pod­czas imprezy zoba­czyć można zarówno zawody w sko­kach przez prze­szkody, a także pokazy brac­twa rycer­skiego. Dokładne infor­ma­cje na temat tej imprezy zawiera fol­der „Stad­nina Koni Mało­pol­skich — Chu­tor Tarka”. Znaj­dziemy w nim infor­ma­cje na temat stad­niny, ułań­skiego szlaku kon­nego, Gminy Zamość, ale przede wszyst­kim o zbli­ża­ją­cych zawo­dach, które odbędą się 22 sierp­nia 2010 r. w Wólce Wieprzeckiej.

Paweł Mróz

 

Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem

Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem” to nowa pro­po­zy­cja wydaw­ni­cza Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu dla inte­re­su­ją­cych się tury­styką, etno­gra­fią; dla lubią­cych wie­dzieć wię­cej. Fol­der, oprócz cen­nych infor­ma­cji o Gmi­nie Zamość, histo­rii Wyso­kiego, dostar­cza infor­ma­cji na temat eks­po­na­tów pre­zen­to­wa­nych tak licz­nie w Regio­nal­nej Izbie Pamięci. Dowiemy się z niego, jakie urzą­dze­nia słu­żyły daw­niej do pra­nia, do czego słu­żyły niecki, a także jak daw­niej wyglą­dały zabawki dzie­cięce. Cie­ka­wostką jest, że fol­der jest dwu­ję­zyczny – w wer­sji pol­skiej i sło­wac­kiej. Ser­decz­nie zapra­szamy do lek­tury, a także do odwie­dze­nia Regio­nal­nej Izby Pamięci.

Paweł Mróz


Gmina Zamość. Piękno Roztocza otwarte na świat

To tytuł wzno­wio­nego i uzu­peł­nio­nego fol­deru tury­stycz­nego po Gmi­nie Zamość. Urze­ka­jący piękną szatą gra­ficzną fol­der o obję­to­ści 24 stron zawiera opisy atrak­cyj­nych tury­stycz­nie i przy­rod­ni­czo miejsc Gminy Zamość, a także opis pro­wa­dzo­nych w poszu­ki­wa­niu miej­sca naro­dzin Jana Zamoy­skiego („zamku na Sko­kówce”) badań wyko­pa­li­sko­wych. Fol­der zawiera rów­nież tury­styczną mapę gminy oraz infor­ma­tor zawie­ra­jący dane tele­adre­sowe osób, insty­tu­cji i obiek­tów świad­czą­cych usługi tury­styczne. Wydaw­nic­two jest bez­płatne. Jest dostępne m.in. w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22–400 Zamość, II pię­tro, pokój nr 25.

Magda Misz­tal

 

„Zie­lone Serca Europy – Przy­sta­nie eko­lo­giczne. Mapa turystyczna”

Kolejna, wydana w języku pol­skim i angiel­skim mapa, to cie­kawy i nie­zbędny infor­ma­tor dla każ­dego tury­sty, pra­gną­cego odwie­dzić Gminę Zamość i poznać jej uro­kliwe miej­sca. Szcze­gó­łowa mapa, z zazna­czo­nymi tra­sami tury­stycz­nymi: pie­szymi, konną i rowe­rową, cie­kawe opisy przy­stani eko­lo­gicz­nych (rezer­wa­tów, ostoi pta­ków, szla­ków tury­stycz­nych Gminy Zamość), nie­zwy­kłe ilu­stra­cje, kalen­darz imprez gmin­nych, to tylko nie­które z ele­men­tów wyróż­nia­ją­cych to wydaw­nic­two. Jeśli pra­gniesz podró­żo­wać po Gmi­nie Zamość i odkryć jej uni­kalne walory kul­tu­rowe i tury­styczne, to ta mapa będzie ide­al­nym prze­wod­ni­kiem, który popro­wa­dzi cię po nie­zwy­kłych tere­nach, nie­zmie­nio­nych ręką ludzką, gdzie przy­roda i ludzie koeg­zy­stują nie­zmien­nie od lat. Wydawnictwo zostało wydane w ramach pro­jektu „Zie­lone Serca Europy”, jest bez­płatne i można je otrzy­mać w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92. Pro­jekt „Zie­lone Serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Paweł Mróz


„Zie­lone Serca Europy – Przy­sta­nie Kul­tu­rowe. Mapa turystyczna”

Wydana w języku pol­skim i angiel­skim mapa to cie­kawy i nie­zbędny infor­ma­tor dla każ­dego tury­sty, pra­gną­cego odwie­dzić Gminę Zamość. Szcze­gó­łowa mapa, z zazna­czo­nymi tra­sami tury­stycz­nymi: pie­szymi, konną i rowe­rową, cie­kawe opisy przy­stani kul­tu­ro­wych Gminy Zamość, nie­zwy­kłe ilu­stra­cje, kalen­darz imprez gmin­nych, to tylko nie­które z ele­men­tów wyróż­nia­ją­cych to wydaw­nic­two. Jeśli pra­gniesz podró­żo­wać po Gmi­nie Zamość i odkryć jej uni­kalne walory kul­tu­rowe i tury­styczne, to ta mapa będzie ide­al­nym prze­wod­ni­kiem, który popro­wa­dzi cię po nie­zwy­kłych tere­nach, nie­zmie­nio­nych ręką ludzką, gdzie przy­roda i ludzie koeg­zy­stują nie­zmien­nie od lat. Wydaw­nic­two zostało wydane w ramach pro­jektu „Zie­lone Serca Europy”, jest bez­płatne i można je otrzy­mać w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92. Pro­jekt „Zie­lone Serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Paweł Mróz

Odwiedzin:
48451