Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Na polską nutę na festiwalu w Staffolo

Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Bia­ło­woli wzięła udział w wyjeź­dzie szko­le­niowo — kon­cer­to­wym do Włoch, poświę­co­nym pozna­niu kul­tury wło­skiej i spo­tka­niu z wło­skimi muzy­kami. Towa­rzy­szyła im dele­ga­cja samo­rzą­dow­ców z Gminy Zamość reali­zu­jąca zada­nia w zakre­sie wymiany doświad­czeń i wie­dzy z zakresu zarzą­dza­nia z Gminą Staf­folo. Wyjazd został zre­ali­zo­wany w dniach 16–22 lipca br. w ramach mię­dzy­na­ro­do­wego pro­jektu „Zie­lone serca Europy — pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych znych tere­nów Gminy Zamość”, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków UE. Mło­dzież zwie­dziła Wene­cję, Rzym, odwie­dziła grób Papieża Jana Pawła II. Uko­ro­no­wa­niem jej pobytu we Wło­szech był kon­cert pod­czas XVI Edy­cji Festi­walu Muzyki w Staf­folo, gdzie wystą­piła jako gwiazda wie­czoru w dniu 19 lipca.

Magda Misztal


Odwiedzin:
48451