Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Kalendarium wydarzeń w ramach projektu "Zielone Serca Europy"

ZIELONE SERCA EUROPY — KALENDARIUM WYDARZEŃ 2011 ROKU

ZIELONE SERCA EUROPY – EUROPEJSKIE DNI Z TRADYCJĄ II

MAJAPRZEDWIOŚNIE NA WSI.
Wyjazd stu­dyjny, poświę­cony życiu miesz­kań­ców daw­nej wsi i ich tra­dy­cji na tere­nach Roz­to­cza. Skie­ro­wany do przed­sta­wi­cieli woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego i miesz­kań­ców Gminy Zamość.

MAJADZIEŃ MUZEALNIKA W REGIONALNEJ IZBIE PAMIĘCI W WYSOKIEM.
Festyn etno­gra­ficzny obej­mu­jący otwar­cie nowego obiektu Regio­nal­nej Izby Pamięci w Wyso­kiem. W pro­gra­mie pre­zen­ta­cja dzia­łal­no­ści Izby i jej zbio­rów, pre­miera filmu “Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem”, kon­cert muzyki ludo­wej, wystawy i kier­masz rękodzieła.

9 — 14 MAJADNI Z TRADYCJĄ W REGIONALNEJ IZBIE PAMIĘCI W WYSOKIEM.
Dni otwarte Izby w godzi­nach od 10:00 do 16:00. W pro­gra­mie bez­płatne zwie­dza­nie Izby z prze­wod­ni­kiem, pokazy uży­cia daw­nych sprzę­tów, degu­sta­cja tra­dy­cyj­nych wypie­ków, kon­kursy z nagro­dami. Pro­gram skie­ro­wany do wszyst­kich tury­stów. Grupy zor­ga­ni­zo­wane pro­simy o wcze­śniej­sze uzgod­nie­nie ter­minu zwie­dza­nia, zgło­sze­nia przyj­muje Ośro­dek Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22–400 Zamość, od ponie­działku do piątku, w godzi­nach od 7:30 do 15:30, tel. 84 627 00 83.

ZIELONE SERCA EUROPY – LETNI FESTIWAL TURYSTYCZNY II

LIPCAPRZYSTANIE KULTUROWE EUROPYZAMOJSZCZYZNA I ROZTOCZE.
Jed­no­dniowe wyjazdy edu­ka­cyjne na Roz­to­cze skie­ro­wane do mło­dzieży z Gminy Zamość, połą­czone z raj­dem pieszym.

30 LIPCAPRZYSTANIE KULTUROWE EUROPYZAMOJSZCZYZNA.
Wyjazd stu­dyjny poświę­cony pozna­niu miejsc o istot­nym zna­cze­niu w histo­rii i kul­tu­rze Gminy Zamość, skie­ro­wany do przed­sta­wi­cieli wszyst­kich part­ne­rów uczest­ni­czą­cych w projekcie.

31 LIPCADZIEŃ SUSŁA. MOKRE.
Rodzinny festyn eko­lo­giczny orga­ni­zo­wany na boisku śródle­śnym w Mokrem. Pro­muje ochronę środo­wi­ska w szcze­gól­no­ści susła pereł­ko­wa­nego – tury­stycz­nego sym­bolu Gminy Zamość. W pro­gra­mie występy zespo­łów wokal­nych, kon­kursy eko­lo­giczne, zabawy dla całych rodzin, pro­gramy roz­ryw­kowe, a wie­czo­rem, wspólne śpie­wa­nie zna­nych pol­skich prze­bo­jów. Festy­nowi towa­rzy­szą Targi Wyrobu Naturalnego.

6–7. SIERPNIAKULINARNE TRADYCJE PODKARPACIAWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE I SŁOWACJA.
Wyjazd stu­dyjny w rejon Rze­szowsz­czy­zny i Sniny (Sło­wa­cja) poświę­cony tra­dy­cjom kuli­nar­nym i pozna­niu pro­duk­tów regio­nal­nych. Skie­ro­wany do przed­sta­wi­cieli spo­łecz­no­ści Gminy Zamość.

ZIELONE SERCA EUROPY – DNI SAMORZĄDOWCA II

CZERWCATURYSTYKA AKTYWNA NA ROZTOCZU.
Wyjazd stu­dyjny poświę­cony dostęp­nym for­mom tury­styki upra­wia­nej na Roz­to­czu. Skie­ro­wany do przed­sta­wi­cieli part­ne­rów bio­rą­cych udział w pro­jek­cie z: Włoch, Węgier, Sło­wa­cji, woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego i Gminy Zamość.

CZERWCASEMINARIUM SAMORZĄDOWE IIKALINOWICE.
Semi­na­rium orga­ni­zo­wane w Gościńcu Magnat w Kali­no­wi­cach, z udzia­łem przed­sta­wi­cieli wszyst­kich part­ne­rów bio­rą­cych udział w pro­jek­cie, doty­czące dotych­cza­so­wej współ­pracy i szans roz­woju dotych­cza­so­wych kon­tak­tów, osią­gnięć i wspól­nych planów.

CZERWCAEUROPEJSKIE IGRZYSKAZAWADA
Festyn rekreacyjno-sportowy orga­ni­zo­wany na obiek­tach spor­towo — rekre­acyj­nych w Zawa­dzie, będący kon­ty­nu­acją Igrzysk Spor­to­wych Miesz­kań­ców Gminy Zamość. W pro­gra­mie: kon­ku­ren­cje indy­wi­du­alne i dru­ży­nowe, zma­ga­nia naro­do­wych dru­żyn, rywa­li­za­cja sołectw Gminy Zamość, kon­ku­ren­cje rodzinne, wie­czór z rockiem.

CZERWCAMUZYKA EUROPYZAWADA
Festyn rodzinny orga­ni­zo­wany na obiek­tach spor­towo – rekre­acyj­nych w Zawa­dzie. W pro­gra­mie kon­certy zespo­łów ludo­wych, fol­ko­wych, występy kaba­re­towe, „scena dla maluszka”, spo­tka­nie z cza­ro­dzie­jem, rodzinne kon­kursy i zabawy, wie­czorne muzyczne bie­sia­do­wa­nie. Impre­zie będą towa­rzy­szyć wystawy regio­nal­nego ręko­dzieła i fir­mowe sto­iska promocyjne.

ZIELONE SERCA EUROPY — DOŻYNKI EUROPY II

WRZEŚNIAZIELONE SERCA EUROPY — DOŻYNKI EUROPYPNIÓWEK.
Orga­ni­zo­wane pod tym hasłem Dożynki Gminy Zamość na obiek­tach spor­towo — rekre­acyj­nych w Pniówku. W pro­gra­mie otwie­ra­jący uro­czy­sto­ści koro­wód sołectw Gminy Zamość, Msza Święta Dzięk­czynna, kon­kurs „Pre­zen­ta­cja sołectw”, pokazy ręko­dzieła na sołec­kich i pro­mo­cyj­nych sto­iskach, występy rodzi­mych zespo­łów wokal­nych, kon­certy Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej OSP Bia­ło­wola i Orkie­stry Dętej ze Staf­folo (Wło­chy) oraz arty­stów z woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, kon­kursy i zabawy, wie­czorna potańcówka.

ZIELONE SERCA EUROPY – ZIARNA I GRONA

16 — 18 WRZEŚNIAZIELONE SERCA EUROPY – ZIARNA I GRONA. WĘGRY.
Wyjazd stu­dyjny do mia­sta Sáro­spa­tak będą­cego sie­dzibą węgier­skiego part­nera, skie­ro­wany do przed­sta­wi­cieli spo­łecz­no­ści Gminy Zamość. Ukie­run­ko­wany na pozna­nie tra­dy­cji winiar­skich regionu tokaj­skiego, histo­rii mia­sta i dorobku węgier­skiej kultury.


Odwiedzin:
48451