Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Aktualności

Kalendarium wydarzeń w ramach projektu "Zielone Serca Europy"

ZIELONE SERCA 

Ziarna i grona

W dniach 16–18 września 2011 r. 50-osobowa delegacja szeroko rozumianego Samorządu Gminy Zamość odwiedziła region tokajski i miasto Sárospatak, uczestnicząc w węgierskich dożynkach, podczas których świętuje się udane zbiory winogron.

"Dożynki Europy" w Pniówku

Barwny korowód dożynkowy z udziałem delegacji 33 sołectw Gminy Zamość rozpoczął Dożynki Gminy Zamość w dniu 4 września 2011 r. w Pniówku. Tegoroczne Święto Plonów było obchodzone pod hasłem „Dożynki Europy II” i zostało zrealizowane w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”.

Słowacy chcą z nami współpracować

Spotkanie władz samorządowych Gminy Zamość i słowackiej Gminy Sèdliska miało miejsce 6 sierpnia br. w tamtejszym Urzędzie Gminy. Wyjazd 50-osobowej delegacji szeroko rozumianego Samorządu Gminy Zamość na Słowację odbył się w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”, współfinansowanego w 70% ze środków UE.

Dzień Susła w Gminie Zamość

W niedzielę (31.07.2011 r) na boisku śródleśnym w Mokrem po raz siódmy odbył się rodzinny festyn ekologiczno-turystyczny Dzień Susła. Po raz trzeci towarzyszyły mu Targi Wyrobu Naturalnego. Na szczęście przestało padać i nawet bajkowy Gargamel rozdawał prezenty.

Zielone serca Europy Przystanie Kulturowe Europy

W dniu 21 lipca 2011 roku odbył się wyjazd szkoleniowo-edukacyjny „Zielone serca Europy – Letni Festiwal Turystyczny. Przystanie Kulturowe Europy”. Został zrealizowany w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Zamość, a koordynatorem Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Telekonferencja na półmetku

Drugi rok współ­pracy Gminy Zamość z part­ne­rami z woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, Sło­wa­cji, Węgier i Włoch w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” roz­po­częła tele­kon­fe­ren­cja na temat zre­ali­zo­wa­nych i pla­no­wa­nych dzi

Europejskie Dni z Tradycją II w Wysokiem

W nie­dzielę 8 maja 2011 roku po raz piąty odbył się Dzień Muze­al­nika w Regio­nal­nej Izbie Pamięci w Wyso­kiem. Był wyjąt­kowy, ponie­waż połą­czony z otwar­ciem nowego budynku Izby.

 

Krajobraz Kulturowy I. Spotkania Rodzinne w Sitańcu

“Spo­tka­nia Rodzinne w Sitańcu” obyły się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2010 r. Pierw­szego dnia w świe­tlicy wiej­skiej miały miej­sce warsz­taty, pro­wa­dzone przez Ewę Lorentz na tematy kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego Gminy Zamość, w ramach pro­jektu “Zie­lone serca Europy — pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”.

 

Subskrybuje zawartość

Odwiedzin:
48451