Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Partner z Włoch – Comune di Staffolo

włochyGmina Staf­folo
Via XX Set­tem­bre, 14 Staf­folo,
tel. 0731 779 218
fax 0731 770 402,
www.comune.staffolo.an.it 
e-mail: comune.staffolo@provincia.ancona.it

 


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zie­lo­nym wzgó­rzu, odda­lone 30 km od Adria­tyku i 10 km od Ape­nin, odnaj­du­jemy Staf­folo. Sły­nie ono ze sta­rego średnio­wiecz­nego zamku, któ­rego dzieje się­gają 1078 roku i upraw wino­ro­śli. Tra­dy­cje winiar­skie mają rów­nie głę­bo­kie korze­nie jak osad­nic­two na tym tere­nie. Od win­nic pocho­dzi nazwa mia­steczka, która z języka grec­kiego „Sta­phile” ozna­cza „z dobrym gro­nem wino­gron”. Uprawy aro­ma­tycz­nych wino­gron Ver­dic­chio i uzy­ski­wane z nich z pasją dobrze znane wino, są chlubą miesz­kań­ców. Od nie­dawna w Staf­folo działa Muzeum Sztuki Winiar­skiej, gdzie można podzi­wiać XVII – wieczne, ręcz­nie rzeź­bione narzę­dzia uży­wane przy pro­duk­cji wina. W Muzeum jest pro­wa­dzony sklep, w któ­rym można wypró­bo­wać i nabyć miej­scowy trunek.

 

wlochy

 


Odwiedzin:
48451