Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Partner z Polski – Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze

logo r

PTTK Oddział w Rze­szo­wie
ul. Jana Matejki 2, 35‑064 Rze­szów
tel. 17 852‑88‑60, fax 17 850‑12‑99
www.pttk.rzeszow.pl, e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sto­licą woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego jest Rze­szów. Mia­sto zachęca do odwie­dze­nia swoją histo­rią i zabyt­kami. Do naj­bar­dziej zna­nych należy rze­szow­ski zamek, zabyt­kowe domy i kamie­niczki przy rynku, oka­zały ratusz oraz kościół klasz­torny Ber­nar­dy­nów – sły­nący z XV-wiecznej, uwa­ża­nej za cudowną, rzeźby Matki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem zwa­nej także Rze­szow­ską. Pod­kar­pac­kie to także w 48% obszary chro­nione: Magur­ski Park Naro­dowy, Biesz­czadzki Park Naro­dowy, 10 par­ków kra­jo­bra­zo­wych, 17 obsza­rów chro­nio­nego kra­jo­brazu i bar­dzo liczne rezer­waty przy­rody. Przez wieki sty­kały się tu ludy, reli­gie i kul­tury Zachod­niej i Wschod­niej Europy o czym przy­po­mi­nają zacho­wane zabytki archi­tek­tury i sztuki.

 

rzeszów

 


Odwiedzin:
48451