Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Mokre dożynki w Mokrem

Tego­rocz­nym Dożyn­kom Gminy Zamość towa­rzy­szył deszcz. Zimny wiatr nie odstra­szył dele­ga­cji 31 sołectw gminy, jej miesz­kań­ców i gości, któ­rzy przy­byli na lot­ni­sko w Mokrem by wspól­nie uczest­ni­czyć w naj­waż­niej­szym momen­cie uro­czy­sto­ści — Mszy Świę­tej i podzię­ko­wać Bogu za plony, a rol­ni­kom za trud.

 

Dożynki odbyły się w nie­dzielę 5 wrze­śnia 2010 roku. Gospo­da­rzami Doży­nek były dwa sołec­twa: Mokre i Hubale, a sta­ro­stami rol­nicy z tych miej­sco­wo­ści: Urszula Fur­maga — miesz­kanka Hubal i Jerzy Goź­dziuk — rol­nikz Mokrego.

Uro­czy­sto­ści dożyn­kowe otwo­rzył Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość wita­jąc wszyst­kich przy­by­łych do Mokrego. Następ­nie, rol­ni­kom z Gminy Zamość, zostały wrę­czone odznaki hono­rowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” przy­znane przez Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi.

Otrzy­mali je:
Urszula Fur­maga z Hubal,
Mar­cin Sob­czuk z Wyso­kiego,
Andrzej Bon­dyra ze Zwód­nego,
Sta­ni­sław Sekrecki z Pło­skiego,
Piotr Lepa z Lip­ska Koso­bud,
Jan Bekier z Mokrego,
Hen­ryk Okal­ski  z Boro­winy Sita­niec­kiej,
Marian Woj­czuk z Jatu­towa,
Piotr Sier­kow­ski z Lip­ska,
Mie­czy­sław Kniaź z Pniówka,
Bog­dan Psiuk z Bia­ło­woli,
Tade­usz Zie­liń­ski z Chyżej.

Słowa podzię­ko­wa­nia ode­brali Pań­stwo Kazi­miera i Jerzy Goź­dziuk z Mokrego.

Po cere­mo­nii odzna­czeń została odpra­wiona uro­czy­sta Msza Święta — dzięk­czynna za zebrane plony. Hasłem, które wid­niało nad zgro­ma­dzo­nymi były słowa „Bóg jest Miło­ścią”. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył ksiądz pra­łat Cze­sław Grzyb pro­boszcz para­fii pw. Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego i Świę­tego Toma­sza Apo­stoła w Zamo­ściu z kon­ce­le­brą księ­dza Andrzeja Tra­czy­kie­wi­cza pro­bosz­cza para­fii pw. Św. Jana Chrzci­ciela  w Lip­sku, księ­dza Bole­sława Zwo­lana pro­bosz­cza para­fii pw. św. Bar­tło­mieja Apo­stoła w Sitańcu i księ­dza Zbi­gniewa Szalko pro­bosz­cza para­fii pw. Św. Jacka w Pło­skiem. Bogatą oprawę muzyczną Mszy Świę­tej przy­go­to­wali: Chór Sita­nia­nie, Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta OSP Bia­ło­wola oraz Pan Sta­ni­sław Momot. Po zakoń­cze­niu Eucha­ry­stii odbyła się cere­mo­nia dzie­le­nia się chle­bem. I ustał deszcz…

Dal­sza część spo­tka­nia miała cha­rak­ter arty­styczny. Naj­wy­tr­wal­szych widzów nie zra­ził chłód. Dla nich jako pierw­sza wystą­piła Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta OSP Bia­ło­wola pod dyrek­cją pana Józefa Toka­rza. Następ­nie z kon­cer­tem zapre­zen­to­wał się zespół Wesołe Gospo­sie z Kolo­nii Sita­niec. Panie wyko­nały pie­śni: Dzi­siaj w Mokrem dożynki, Z Sitańca do Mokrego, Rym cym cym, Zapo­mnia­łaś dziew­czyno. Kolej­nym wyko­nawcą na sce­nie był zespół Good Voices — gość z Łasz­czowa. Po nim uczest­nicy Doży­nek obej­rzeli pokazy taneczne w wyko­na­niu dzieci i mło­dzieży z Pniówka, Wyso­kiego, Hubal i Mokrego oraz pokazy aero­biku w wyko­na­niu pań z Wierz­cho­win i Płoskiego.

Pogoda nie pozwo­liła w pełni zapre­zen­to­wać się przy­by­łym na dożynki sołec­twom w gmin­nym kon­kur­sie „Pre­zen­ta­cja Sołectw”, jed­nak ich  sto­iska z ręko­dzie­łem i wiej­skim poczę­stun­kiem zachwy­cały kosz­tu­ją­cych.  W tych wyjąt­ko­wych warun­kach orga­ni­za­to­rzy stwier­dzili speł­nie­nie wyma­gań kon­kur­so­wych (tj. przy­go­to­wa­nie bochna dożyn­ko­wego chleba, dele­ga­cji do dożyn­ko­wego koro­wodu, wieńca dożyn­ko­wego, sto­iska pro­mu­ją­cego sołec­two oraz lokal­nej potrawy) przez wszyst­kich uczest­ni­ków kon­kursu i doce­nia­jąc ich zaan­ga­żo­wa­nie i wytrwa­łość uznali wszyst­kich za rów­no­praw­nych zwy­cięz­ców. Nagrodą za przy­go­to­wa­nie sołec­twa do udziału w kon­kur­sie był wyjazd stu­dyjny pt. „Tury­styka wiej­ska Pod­kar­pa­cia”, w któ­rym dele­ga­cje wzięły udział w dniach 30.09 — 02.10.2010 r.

Za to pogoda nie prze­szko­dziła publicz­no­ści wybra­nia poprzez gło­so­wa­nie naj­cie­kaw­szej pre­zen­ta­cji sołec­twa. Naj­więk­sze wra­że­nia na obec­nych wywarło sołec­two Hubale, które uzy­skało naj­więk­szą liczbę głosów.

Wśród uczest­ni­ków ple­bi­scytu roz­lo­so­wano 10 nagród. Wylo­so­wane zostały nastę­pu­jące osoby: Józef Król (Zawada), Zbi­gniew Hałasa (Zawada), Rafał Kur (Obrocz), Wie­sław Kwoka (Wyso­kie), Bożena Paw­luk (Chyża), Ste­fa­nia Waśko (Wyso­kie), Miro­sław Bart­nik (Lublin), Jadwiga Bełech (Sita­niec Wolica), Maria Kwar­ciana (Wyso­kie), Michał Kowal­ski (Mokre). Następ­nie uczest­nicy Doży­nek obej­rzeli występ kaba­retu AFERA z Pozna­nia. Spo­tka­nie zakoń­czył kon­cert zespołu Impuls.
Dożynki zgro­ma­dziły bar­dzo sze­roko rozu­miany Samo­rząd Gminy Zamość z Ryszar­dem Gli­wiń­ski Wój­tem Gmin Zamość, Jerzym Bon­dyrą Prze­wod­ni­czą­cym Rady Gminy Zamość wraz z rad­nymi, Kon­ra­dem Dziubą Zastępcą Wójta Gminy Zamość, gminną admi­ni­stra­cją, soł­ty­sami i radami sołec­kimi, człon­kami wielu orga­ni­za­cji spo­łecz­nych dzia­ła­ją­cych w gmi­nie tj. jed­no­stek Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych, Kół Gospo­dyń Wiej­skich, klu­bów spor­to­wych, Aero­klubu Ziemi Zamoj­skiej i bar­dzo wielu innych sto­wa­rzy­szeń, zespo­łów wokal­nych, pra­cow­ni­kami oświaty i wspa­nia­łymi miesz­kań­cami. Przy­byli na nie rów­nież: Sła­wo­mir Zawi­ślak Poseł na Sejm RP, Andrzej Mulawa Radny Sej­miku Woje­wódz­kiego, Bogu­miła Hil­de­brand Wice­sta­ro­sta Zamoj­ski, Jan Matwiej­czuk Prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Zamość, płk Mie­czy­sław Skiba Hono­rowy Oby­wa­tel Gminy Zamość.

W tym roku Dożynki Gminy Zamość zostały zor­ga­ni­zo­wane pod nazwą „Zie­lone serca Europy — Dożynki Europy”, w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy — pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. Pro­jekt ten jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Dzięki powyż­szym środ­kom orga­ni­za­cja gmin­nych przed­się­wzięć jest łatwiej­sza, bo aż 70% war­to­ści dzia­łań jest pokry­wane z unij­nych pie­nię­dzy, jed­nak nie byłaby moż­liwa bez spo­łecz­nej pracy ogrom­nej liczby osób — miesz­kań­ców Gminy Zamość na co dzień poświę­ca­ją­cych swój czas i zapał dla jej rozwoju.

Alek­san­dra Sio­łek
Magda Misztal


Odwiedzin:
48451