Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Krajobraz Kulturowy I. Spotkania Rodzinne w Sitańcu

“Spo­tka­nia Rodzinne w Sitańcu” obyły się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2010 r. Pierw­szego dnia w świe­tlicy wiej­skiej miały miej­sce warsz­taty, pro­wa­dzone przez Ewę Lorentz na tematy kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego Gminy Zamość, w ramach pro­jektu “Zie­lone serca Europy — pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”.

 

W nie­dzielę miesz­kańcy spo­tkali się w Zespole Szkół w Sitańcu. Spo­tka­nie roz­po­częło się od uro­czy­sto­ści wrę­cza­nia medali dla uczest­ni­ków Otwar­tych Zawo­dów w Radio­orin­ta­cji Spor­to­wej „Bieg Huberta”. Następ­nie wszyst­kim zebra­nym przed­sta­wiali swoje wier­sze Maria Duław­ska,  Hen­ryk Łukasz­czuk i Kry­styna Sikor­ska. Kon­cer­to­wała  z Bia­ło­woli, wysta­wiono sztukę „W kom­na­cie króla przed bitwą pod Grun­wal­dem” według sce­na­riu­sza Marii Duław­skiej.  Na zakoń­cze­nie zapre­zen­to­wał się chór „Sita­nia­nie”. Kon­ty­nu­owano upo­wszech­nia­nie wie­dzy o gmi­nie. Quiz histo­ryczny o histo­rii Sitańca  popro­wa­dził Paweł Mróz. Naj­lep­szą wie­dzą wyka­zali się Krzysz­tof Kie­cana, Kamila Pie­czy­ko­lan i Asia Bar­to­sik.  W trak­cie odby­wały się kon­kursy spor­towe dla dzieci mło­dzieży i doro­słych: rzuty do celu dziew­częta — I miej­sce — Klau­dia Frą­czek, II — Ola Ja-kubiak, III — Domi­nika Wia­ter; doro­śli — I miej­sce Kry­styna Mazur, II — Monika Pośnik, III -  Anna Pośnik; chłopcy młod-si -  I miej­sce Paweł Gro­sman: chłopcy starsi — I miej­sce Jan Gro­sman, II — Da-mian Hra­bow­ski, III — Kac­per Matwiej-czuk; doro­śli — I miej­sce — Adam Matwiej-czuk, II — Tomasz Pośnik, III — Miro­sław Tra­czuk; rzuty do kosza dziew­częta — I miej­sce — Ola Jakub­czak, II — Wik­to­ria Sza­ter, III — Ola Jakub­czak; doro­śli — I miej­sce Mariusz Hra­bow­ski, II — Adam Matwiej­czuk, III — Miro­sław Tra­czuk; chłopcy — I miej­sce Damian Hra­bow­ski, II — Piotr Tchórz, III — Kac­per Hra­bow­ski. Strzały na bramkę:  dziew­częta — I miej­sce Domi­nika Matwiej­czuk, II — Wik­to­ria Wia­ter, III Wik­to­ria Sob­styl; chłopcy — I miej­sce — Kac­per Hra­bow­ski, II — Piotr Tchórz, III — Jan Gro­sman. Nagrody ufun­do­wano z budżetu Gminy Zamość. Odbył się rów­nież kier­masz książki oraz lote­ria fan­towa przy­go­to­wana przez BP Sitaniec.

 

W orga­ni­za­cję spo­tkań włą­czyły się wszyst­kie orga­ni­za­cje dzia­ła­jące w Sitańcu: KGW i OSP Sita­niec, Chór Sita­nia­nie, soł­tys z radą sołecką, Zespół Szkół w Sitańcu oraz radni.

Krzysz­tof Czerwieniec


Odwiedzin:
48451