Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Europejskie Dni z Tradycją II w Wysokiem

W nie­dzielę 8 maja 2011 roku po raz piąty odbył się Dzień Muze­al­nika w Regio­nal­nej Izbie Pamięci w Wyso­kiem. Był wyjąt­kowy, ponie­waż połą­czony z otwar­ciem nowego budynku Izby.

 

Dzień Muze­al­nika oraz trwa­jące od 9 do 14 maja 2011 roku Dni z Tra­dy­cją były orga­ni­zo­wane pod nazwą „Zie­lone serca Europy — Euro­pej­skie Dni z Tra­dy­cją II” i reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013.

Dzień Muze­al­nika roz­po­czął się kon­cer­tem pt.: „Pio­senki o Zamo­ściu i Zamojsz­czyź­nie” w wyko­na­niu Tria Rodzin­nego WKR Bada­cho­wie i zespołu wokal­nego „Came­rata Bel­fer” z Sitańca. Po nim nastą­piło otwar­cie spo­tka­nia przez gospo­da­rzy: Wandę Szpugę Prze­wod­ni­czącą Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Wyso­kiem oraz Wie­sława Kwokę Soł­tysa Wyso­kiego i Rad­nego Rady Gminy Zamość, a także Ryszarda Gli­wiń­skiego Wójta Gminy Zamość. Histo­rię powsta­nia Regio­nal­nej Izby Pamięci przy­bli­żyła kustosz obiektu Hen­ryka Sobczuk.

Następ­nie prze­cięto, przy pomocy sier­pów, sym­bo­liczną wstęgę – uple­cioną ze słomy i tym samym budy­nek otwarto do zwie­dza­nia dla wszyst­kich gości i tury­stów. Wstęgę prze­ci­nali: Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość, Arka­diusz Brat­kow­ski Prze­wod­ni­czący Sej­miku Woje­wódz­twa Lubel­skiego, Ksiądz Bole­sław Zwo­lan pro­boszcz para­fii pw. św. Bar­tło­mieja Apo­stoła w Sitańcu, Jerzy Sob­czuk Wice­sta­ro­sta Powiatu Zamoj­skiego, Andrzej Urbań­ski Dyrek­tor Muzeum Zamoj­skiego, Wie­sław Kwoka Radny Rady Gminy Zamość i Soł­tys Wyso­kiego, Mar­cin Sob­czuk Pre­zes Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Wyso­kiem, Wanda Szpuga Prze­wod­ni­cząca Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Wyso­kiem i Hen­ryka Sob­czuk Kustosz Regio­nal­nej Izby Pamięci w Wysokiem.

Muzeum zostało poświę­cone przez księ­dza Bole­sława Zwo­lana pro­bosz­cza para­fii pw. św. Bar­tło­mieja Apo­stoła w Sitańcu. W Sali kon­fe­ren­cyj­nej Izby odbyła się pro­jek­cja filmu „Zie­lone serca Europy – Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem” zre­ali­zo­wa­nego rów­nież w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. Dla uczest­ni­ków spo­tka­nia wystą­pił Chór Sita­nia­nie z Sitańca, odbył się też kon­kurs „Zgaduj-zgadula”, w któ­rym mło­dzi uczest­nicy odpo­wia­dali na pyta­nia doty­czące eks­po­na­tów znaj­du­ją­cych się w Izbie oraz Gminy Zamość.

Pod­czas spo­tka­nia odby­wał się kier­masz ręko­dzieła. Pre­zen­to­wały się Koła Gospo­dyń Wiej­skich z: Bia­ło­brzeg, Bor­ta­tycz, Bor­ta­tycz Kolo­nii, Chy­żej, Sitańca i Sitańca Wolicy oraz twórcy indy­wi­du­alni: Elż­bieta Lesz­czyń­ska z Pło­skiego, Kry­styna Pęk ze Żdanówka, Halina Sowa z Wycho­dów, Agata Piwko z Szo­pinka, Joanna Zięba-Suwała z Bia­ło­pola (powiat chełm­ski) i Geno­wefa Orchow­ska z Bor­ta­tycz Kolo­nii. Na sto­iskach znaj­do­wały się m.in.: ozdoby z bibuły, wyroby z wosku, aniołki, koguty wyko­ny­wane na szy­dełku i wiele innych „małych dzieł sztuki”.

W budynku Izby swoją wystawę zapre­zen­to­wali ręko­dziel­nicy z Gminy Sanok. Wśród hafto­wa­nych ser­wet i bibu­ło­wych kwia­tów wysta­wili biesz­czadz­kie ikony i rze­szow­ski strój ludowy, wyko­nany w cało­ści z bibuły.

Od 9 do 14 maja w Regio­nal­nej Izbie Pamięci odby­wały się Dni z Tra­dy­cją. W ich ramach można było bez­płat­nie zwie­dzić Izbę, obej­rzeć film „Zie­lone serca Europy — Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem”, obej­rzeć pokaz uży­cia daw­nych sprzę­tów przy­go­to­wany przez Panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Wyso­kiem wziąć udział w kon­kur­sie doty­czą­cym Izby i daw­nego życia na zamoj­skiej wsi, spró­bo­wać tra­dy­cyj­nych wypie­ków. Izbę odwie­dzali tury­ści indy­wi­du­alni i grupy wyciecz­kowe. Łącznie od 8 do 14 maja Izbę odwie­dziło ponad 800 osób.

Regio­nalna Izba Pamięci w Wyso­kiem powstała dzięki ini­cja­tyw­nie człon­kiń Koła Gospo­dyń Wiej­skich w dniu 12 listo­pada 2005 r. Pomysł pod­dała Pani Wanda Szpuga prze­wod­ni­cząca Koła. Na pier­wotną sie­dzibę Izby wybrano dom z lat 30-tych XX wieku, dawne cen­trum kul­tury Wyso­kiego i miej­sce spo­tkań, a obec­nie straż­nicę. Pomysł zyskał uzna­nie Pań z Koła i miesz­kań­ców Wyso­kiego. Pierw­sze eks­po­naty zaczęły napły­wać w 2005 r., powoli zapeł­nia­jąc dwie dostępne sale. Przy­jeż­dżały z Wyso­kiego, innych spo­śród dzie­sią­tek miej­sco­wo­ści Gminy Zamość, Zamojsz­czy­zny i Roz­to­cza. Naj­star­szymi eks­po­na­tami były żarna (uży­wane jesz­cze przed I wojną świa­tową), ale zgro­ma­dzono także mię­dlice, szczotki do obróbki lnu, tary do pra­nia, maglow­nice, maśl­niczki, bar­la­cze, nosiłki i wiele innych sprzę­tów z domu pod strze­chą.. W pro­wa­dze­niu „wiej­skiego muzeum” Paniom poma­gali mężo­wie i syno­wie gospo­dyń – dru­ho­wie z Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Wyso­kiem oraz soł­tys wsi. Dzięki ich pomocy odre­stau­ro­wano wiele znisz­czo­nych sprzętów.

Od 2006 roku w Izbie odby­wają się Dni Muze­al­nika, od 2007 r. Dni z Tra­dy­cją, pod­czas któ­rych opro­wa­dzono grupy tury­stów, uczono uży­wać sta­rych sprzę­tów, czę­sto­wano wiej­skimi wypie­kami i masar­skimi wyro­bami. Panie nie próż­no­wały w waka­cje, otwie­ra­jąc Izbę dla dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych wycie­czek z Gminy Zamość. Od początku ist­nie­nia odwie­dziło ją kilka tysięcy osób.

Kiedy liczba eks­po­na­tów prze­kro­czyła 200 sztuk, Panie zaczęły marzyć o nowym lokum, gdzie pomie­ści­łyby cią­gle powięk­sza­jące się zbiory. Teraz wie­dzą, że jak się wie­rzy marze­nia się speł­niają. 5 maja 2008 r. Gmina Zamość roz­po­częła prace nad stwo­rze­niem pro­jektu „Budowa i wypo­sa­że­nie Regio­nal­nej Izby Pamięci w miej­sco­wo­ści Wyso­kie — budynku tury­styki i tra­dy­cji wiej­skiej”. 25 marca 2009 r. zło­żyła wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie jego reali­za­cji w ramach Pro­gramu Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013, dzia­ła­nia „Odnowa i roz­wój wsi”, a 18 sierp­nia tego samego roku Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość pod­pi­sał umowę z Samo­rzą­dem Woje­wódz­twa Lubel­skiego na kwotę unij­nego dofi­nan­so­wa­nia w wyso­ko­ści 500 000,00 zł.

Suk­ces dopeł­nił się 17 listo­pada 2010 r., kiedy ukoń­czono nowy obiekt Regio­nal­nej Izby Pamięci w Wyso­kiem. Cał­ko­wita war­tość zada­nia wynio­sła ponad 960 000,00 zł, z czego 51,7 % sta­no­wiło wspar­cie z pie­nię­dzy unijnych.

8 maja odbyło się ofi­cjalne otwar­cie nowego budynku Regio­nal­nej Izby Pamięci w Wyso­kiem. Koło Gospo­dyń Wiej­skich z Wyso­kiego i Gmina Zamość ser­decz­nie zapra­szają zarówno tury­stów indy­wi­du­al­nych jak i grupy wyciecz­kowe, które można zgła­szać u kusto­sza Izby pod nume­rem tel. 84 61 66 350 lub w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22–400 Zamość, tel. 84 627 00 83.

Alek­san­dra Siołek


Odwiedzin:
48451