Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Telekonferencja na półmetku

Drugi rok współ­pracy Gminy Zamość z part­ne­rami z woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego, Sło­wa­cji, Węgier i Włoch w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” roz­po­częła tele­kon­fe­ren­cja na temat zre­ali­zo­wa­nych i pla­no­wa­nych działań.

 

Spo­tka­nie miało miej­sce w dniu 17 marca 2011 roku w sali Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu. Wzięli w niej udział m.in radni Rady Gminy Zamość, soł­tysi i prze­wod­ni­czące Kół Gospo­dyń Wiej­skich. Jego tema­tyka objęła omó­wie­nie cyklu przed­się­wzięć prze­pro­wa­dzo­nych w ramach pro­jektu w 2010 roku, w skład któ­rych weszły naj­więk­sze wyda­rze­nia reali­zo­wane na tere­nie Gminy Zamość jak: Dni Samo­rzą­dowca (dwu­dniowa impreza obej­mu­jąca igrzy­ska spor­towe i festi­wal muzyki zor­ga­ni­zo­wana na obiek­tach sportowo-rekreacyjnych w Żdano­wie), Dzień Susła (festyn rekreacyjno-ekologiczny w Mokrem), Dożynki Europy (obej­mu­jące Święto Plo­nów Gminy Zamość w Mokrem), a także mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję w Kali­no­wi­cach „Pozna­nie”, Euro­pej­skie Dni z Tra­dy­cją w Wyso­kiem, wyjazdy stu­dyjne w regio­nie i na tereny part­ne­rów, publi­ka­cje, mate­riały pro­mo­cyjne, budowy stron internetowych.

Part­ne­rami Gminy Zamość wspól­nie pra­cu­ją­cymi nad pro­mo­cją regio­nów są: Agen­cja Regio­nal­nego Roz­woju Poło­niny (Sło­wa­cja), mia­sta Sáro­spa­tak (Węgry) i Staf­folo (Wło­chy), Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­styczno – Kra­jo­znaw­cze O/Rzeszów.
Dotych­cza­sowa współ­praca została pozy­tyw­nie oce­niona przez part­ne­rów, któ­rych repre­zen­to­wali: Sväto­slav Hust’ák – dyrek­tor Agen­cji, Sauro Ragni – bur­mistrz Staf­folo, Èles György – przed­sta­wi­ciel Sáro­spa­tak, Łukasz Biedka – czło­nek zarządu PTTK O/Rzeszów.

W 2010 roku Gminę Zamość odwie­dzili przed­sta­wi­ciele wszyst­kich part­ne­rów. Szcze­gól­nie bli­skie kon­takty łączyły gminę z regio­nem Sniny, gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli Agen­cji, Naro­do­wego Parku Poło­niny, przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów, środo­wisk zwią­za­nych z oświatą, kul­turą, rze­mio­słem i twór­czo­ścią ludową oraz zespół Vihor­lat pre­zen­tu­jący tra­dy­cyjny taniec i muzykę. Miesz­kańcy Gminy pozna­wali woje­wódz­two pod­kar­pac­kie i wschod­nią Sło­wa­cję. Jak twier­dzi dyrek­tor Agen­cji, pro­jekt spraw­dza się, cho­ciażby przez wza­jemną inspi­ra­cję i korzy­sta­nie z doświad­czeń part­ne­rów – przed­się­wzię­cia z Gminy Zamość są prze­no­szone na grunt sło­wacki. Ponadto Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta z Bia­ło­woli wystą­piła pod­czas XVI Festi­walu Orkiestr Dętych w Staf­folo. W 2011 roku na bliż­sze wza­jemne pozna­nie w ramach pro­jektu ocze­kują: Włosi – przy­jazd Orkie­stry Dętej Mia­sta Staf­folo do Gminy Zamość nastąpi we wrze­śniu br., Węgrzy – któ­rych ok. 40-osobowa dele­ga­cja jest ocze­ki­wana przez nas w czerwcu br.w ramach wyda­rze­nia „Dni Samo­rzą­dowca II”. Nie­zmien­nie będzie współ­pra­co­wać z nami PTTK O/Rzeszów, a nie­jed­no­krot­nie wystą­pią na naszej ziemi arty­ści z woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego.
Pre­zen­ta­cję wyda­rzeń 2010 i 2011 roku reali­zo­wa­nych pod­czas pro­jektu zawiera infor­ma­tor „Zie­lone serca Europy. Współ­praca popłaca”. Zna­la­zły się w nim także opisy wszyst­kich part­ne­rów. Infor­ma­tor jest dostępny w Ośrodku Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22‒400 Zamość (budy­nek Urzędu Gminy Zamość – II pię­tro), a także w punk­tach dys­try­bu­cji Biu­le­tynu Samo­rządu Gminy Zamość.

Cały pro­jekt w 70% jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007‒2013. O kolej­nych wyda­rze­niach i przed­się­wzię­ciach będziemy infor­mo­wać Pań­stwa w kolej­nych nume­rach Biuletynu.

Magda Misz­tal


Odwiedzin:
48451