Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Zielone serca Europy — Dni Samorządowca II w Gminie Zamość

Zie­lone serca Europy – Dni Samo­rzą­dowca II” to kolejne przed­się­wzię­cie zre­ali­zo­wane w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. Pro­jekt reali­zuje Gmina Zamość wraz z part­ne­rami: Agen­turą regio­nal­nego roz­woju Poło­niny ze Sło­wa­cji, Gminą Staf­folo z Włoch, Gminą Sáro­spa­tak z Węgier oraz PTTK Oddział w Rzeszowie.

W związku z reali­za­cją przed­się­wzię­cia Dni Samo­rzą­dowca II, Gmina Zamość gościła dele­ga­cje part­ne­rów: z Gminy Staf­folo z bur­mi­strzem Sauro Ragni, z gminy Sáro­spa­tak z zastępcą bur­mi­strza Sikora Attila, z PTTK Oddział Rze­szów z Człon­kiem Zarządu Łuka­szem Biedką oraz z Agen­tury regio­nal­nego roz­woju Poło­niny ze Sło­wa­cji z dyrek­to­rem Sva­to­sla­vem Hust’akiem. oraz przed­sta­wie­cie­lami Gminy Sedli­ská ze sta­ro­stą Jozef Dobrocký. W trak­cie Dni Samo­rzą­dowca IIGminę Zamość odwie­dziła także dele­ga­cja Gminy Sanok z panią sekre­tarz Anną Hałas i panią Skarb­nik Agnieszką Haduch oraz dele­ga­cja Gminy Iwano-Frankowe.

Pierw­szym eta­pem przed­się­wzię­cia był wyjazd stu­dyjny pt. „Tury­styka aktywna na Roz­to­czu” w dniu 2 czerwca 2011 r. Wzięły w nim udział dele­ga­cje Kół Gospo­dyń Wiej­skich Gminy Zamość oraz Gminy Sanok i Gminy Staf­folo. Zwie­dzono Zagrodę Guciów – XIX wieczną cha­łupę i sto­dołę ze znaj­du­ją­cymi się tam daw­nymi sprzę­tami i narzę­dziami, a także wystawę mine­ra­łów i ska­mie­nia­ło­ści. Następ­nym punk­tem było Gospo­dar­stwo Pasieczne Ulik. Tutaj pozna­wano spo­soby uzy­ski­wa­nia miodu i pro­wa­dze­nia pasieki. Odbyła się także degu­sta­cja róż­nych odmian miodów.

W dniu 3 czerwca w świetlico-remizie w Pło­skiem odbyło się Semi­na­rium Samo­rzą­dowe II. Wzięli w nim udział przed­sta­wi­ciele part­ne­rów, radni Rady Gminy Zamość, gminna admi­ni­stra­cja, dyrek­to­rzy szkół, soł­tysi, prze­wod­ni­czące Kół Gospo­dyń Wiej­skich, zapro­szeni goście. Spo­tka­nie otwo­rzył Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość wraz z Lesz­kiem Łepi­kiem dyrek­to­rem Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II oraz Tade­uszem Kostrub­cem soł­ty­sem Pło­skiego. Pre­zen­ta­cję pt. „Rok współ­pracy w ramach pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” przed­sta­wiła Magda Misz­tal kie­row­nik Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość. Pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne o swo­ich regio­nach przed­sta­wili part­ne­rzy pro­jektu z Włoch, Węgier, Sło­wa­cji i Rze­szowa. W prze­rwie semi­na­rium uczest­nicy mogli obej­rzeć film pro­mu­jący tury­styczne walory woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia wykład poświę­cony pro­mo­cji woje­wódz­twa lubel­skiego przed­sta­wił Piotr Fra­na­szek dyrek­tor Depar­ta­mentu Pro­mo­cji i Tury­styki Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Lublinie.

W dniu 4 czerwca w Zawa­dzie odbyły się „Zie­lone serca Europy – Euro­pej­skie Igrzy­ska”. Były to jużVII Igrzy­ska Miesz­kań­ców Gminy Zamość. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał Ryszard Gli­wiń­ski Wójt Gminy Zamość. Znicz Igrzysk został zapa­lony przez: Kata­rzynę Sucho­wicz z Wólki Panień­skiej, Klau­dia Dudek z Wyso­kiego oraz Kac­pra Wój­to­wi­cza zawod­nik dru­żyny Orli­ków GLKS Echo Zawada. Na otwar­cie przy­były także dele­ga­cje part­ne­rów pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” oraz goście z Gminy Iwano-Frankowe z Ukrainy.

Pod­czas Igrzysk zostały roze­grane rodzinne i indy­wi­du­alne dys­cy­pliny sportowo-rekreacyjne. Wzięło w nich udział 412 zawod­ni­ków z 16 sołectw. Zwy­cięzcy otrzy­my­wali medale i dyplomy, a w kon­ku­ren­cjach zespo­ło­wych puchary i dyplomy.Wyniki poszcze­gól­nych konkurencji:Piłka nożna (wzięło udział: 7 dru­żyn – 54 zawod­ni­ków) I miej­sce – GKS Perła Jatu­tów (Adam­czuk Michał, Adam Adam­czuk, Jaro­sław Wol­ski, Grze­gorz Pasieczny, Rafał Tur­czyn, Dariusz Brzycki, Adrian Wój­cik), II miej­sce – GLKSEcho Zawada, III miej­sce – LKS Roz­pacz Kali­no­wice. Kró­lem strzel­ców został Łukasz Gulak, naj­lep­szym bram­ka­rzem – Mariusz Sokołowski.Przenoszenie ziem­nia­ków (wzięło udział: 6 dru­żyn – 12 osób) – I miej­sce Maria Romaszko, Aneta Szmit – Wólka Wie­przecka, II miej­sce – Alina Kor­kosz, Elż­bieta Siemko – Bor­ta­ty­cze, III miej­sce – Bar­bara Hamerla, Mał­go­rzata Gulak – Zawa­da­Siat­kówka męż­czyzn (wzięło udział: 8 dru­żyn – 40 zawod­ni­ków) – I miej­sce – Sita­niec (Ernest Kosa, Kry­stian Gałan, Łukasz Kozłow­ski, Adam Zie­liń­ski), II miej­sce – Sie­dli­ska, III miej­sce – Bor­ta­ty­cze­Siat­kówka kobiet (wzięło udział: 7 dru­żyn – 35 zawod­ni­czek) – I miej­sce – Sita­niec (Ela Wyrost­kie­wicz, Ania Ćwik, Renia Rusz­tyn, Gosia Parol), II miej­sce – Kali­no­wice, III miej­sce – Bia­ło­brze­gi­Prze­cią­ga­nie liny kobiet (wzięło udział: 6 dru­żyn – 30 zawod­ni­czek) – I miej­sce Zawada, II miej­sce– Wólka Wie­przecka, III miej­sce – Żdanó­wek­Prze­kła­da­nie opony (wzięło udział: 8 dru­żyn – 16 zawod­ni­ków) – I miej­sce – Piotr Romaszko, Andrzej Romaszko – Wólka Wie­przecka, II miej­sce – Bar­tło­miej Gał, Mar­cin Zgni­lec – Zawada, III miej­sce – Łukasz Żuk, Kyc Mate­usz – Pło­skie­Piłka koszowa dziew­cząt (wzięły udział: 2 dru­żyny – 10 osób) I miej­sce – Żdanó­wek (Nata­lia Kozyr­ska, Kata­rzyna Nizioł, Kata­rzyna Świr­goń, Monika Kozyr­ska), II miej­sce – Bia­ło­brze­gi­Piłka koszowa chłop­ców (wzięły udział: 3 dru­żyny – 15 osób) I miej­sce – Sita­niec (Wój­cik Jakub, Rafał Ciupa, Kamil Kru­czek), II miej­sce – Żdanó­wek, III miej­sce – Bia­ło­brze­gi­Prze­cią­ga­nie liny męż­czyzn (wzięły udział: 4 dru­żyny – 20 osób) I miej­sce – Zawada,II miej­sce – Wólka Wie­przecka, III miej­sce – Bia­ło­brzegi, IV miej­sce – Żdanó­wek­Prze­no­sze­nie wor­ków z pia­skiem (wzięło udział: 6 dru­żyn – 12 osób) I miej­sce – Romaszko Andrzej, Romaszko Piotr – Wólka Wie­przecka, II miej­sce – Dariusz Tłucz­kie­wicz, Woj­ciech Koza­czyń­ski – Bia­ło­brzegi, III miej­sce – Paweł Bon­dyra, Łygas Piotr – Żdanó­we­kWy­ci­ska­nie odważ­nika (wzięło udział: 8 zawod­ni­ków) – I miej­sce Bar­tło­miej Gał – Zawada, II miej­sce – Roman Ama­no­wicz – Bia­ło­brzegi, III miej­sce – Mar­cin Zgni­lec – Zawa­da­Rzut do celu (wzięło udział: 14 zawod­ni­ków) – I miej­sce Józef Dam­brocki – Sło­wa­cja,II miej­sce– Sauro Togni – Wło­chy, III miej­sce – Jaro­sław Myky­tiuk – Ukra­ina­Te­nis sto­łowy (wzięło udział: 37 zawod­ni­ków) – dziew­częta rocz­nik 98: – I miej­sce Kata­rzyna Sucho­wicz Wólka Panień­ska,II – San­dra Niedź­wiecka – Sie­dli­ska, III – Zuzanna Loc – Zawada; chłopcy rocz­nik 98: – I miej­sce Adam Gorz­kow­ski – Zawada, Jakub Buczak – Zawada, Michał Wawrz­kie­wicz – Zawada; dziew­częta rocz. 95: – I miej­sce Rze­żaw­ska Mag­da­lena – Zawada, II – Karo­lina Bożek – Pło­skie, III – Anna Sob­czyk – Pło­skie; chłopcy rocz­nik 95: – I miej­sce Bar­tło­miej Zgni­lec – Bor­ta­ty­cze, II – Wik­tor Brzuś – Pło­skie, III – Kamil Wój­cicki – Wólka Panień­ska; seniorki: – I miej­sce Mariola Skuba – Zawada, II – Nata­lia Burzak – Bia­ło­brzegi, III – Syl­wia Buczak – Zawada; senio­rzy: – I miej­sce Woj­ciech Skuba – Zawada, II – Tomasz Arty­miak – Hubale, III – Mar­cin Łazor­czyk – Bia­ło­brzegi; Sza­chy (wzięło udział: 33 zawod­ni­ków) – chłopcy gim­na­zja – I miej­sce Paweł Gruszka – Zawada, II – Piotr Bla­cha – Zawada,III – Mate­usz Mierzwa – Zawada, dziew­częta gim­na­zja – I miej­sce Anna Bon­dyra – Wólka Wie­przecka, II – Kata­rzyna Kaspe­rek – Zawada; chłopcy szkoły pod­sta­wowe klasa IV-VI – I miej­sce Dawid Bon­dyra Wólka Wie­przecka, II – Mate­usz Pysie­wicz – Kali­no­wice, III – Albert Bon­dyra Wólka Wie­przecka; dziew­częta szkoły pod­sta­wowe klasa IV-VI – I miej­sce Darosz Joanna – Żdanów, II – Monika Dęb­ska – Wólka Wie­przecka, III – Ange­lika Mag­dziak – Zawada; chłopcy klasa I-III: I miej­sce Prze­my­sław Selech – Wólka Wie­przecka, II – Jakub Boch­niak – Kali­no­wice, III – Kac­per Ska­wiń­ski – Zawada; dziew­częta klas I-III – I miej­sce Patry­cja Dęb­ska – Wólka Wie­przecka, II – Agata Zgni­lec – Zawada, III – Alek­san­dra Dołba – Zawada; przed­szko­laki – I miej­sce Dawid Pysie­wicz; senio­rzy – I miej­sce Rado­sław Pitwała – Huba­le­Skok w dal z miej­sca (wzięło udział: 35 zawod­ni­ków) – chłopcy rocz. 94 i młodsi – I miej­sce Mate­usz Fusiara – Mokre, II – Mar­cin Łazor­czyk – Bia­ło­brzegi, III – Arka­diusz Sie­kierda – Szo­pi­nek; rocz­nik 93 i starsi – I miej­sce Patryk Nie­dżwiecki – Sie­dli­ska, II – Arka­diusz Dymań­ski – Wyso­kie, III – Rado­sław Pitwała – Hubale; dziew­częta rocz­nik 94 i młod­sze – I miej­sce Mag­da­lena Rze­żaw­ska – Zawada, II – Nata­lia Burzak – Bia­ło­brzegi, III – Monika Kimak – Wierz­cho­winy; rocz­nik 93 i star­sze – I miej­sce Kata­rzyna Deryło – Bia­ło­brzegi, II – Maria Romaszko – Wólka Wie­przecka, III – Mal­wina Skro­ban – Huba­le­Rzut lotką (wzięło udział: 41 zawod­ni­ków) dziew­częta rocz­nik 94 i młodsi – I miej­sce Patry­cja Pudło – Zawada, II – Nata­lia Burzak – Bia­ło­brzegi, III – Kata­rzyna Sucho­wicz – Wólka Panień­ska; rocz­nik 93 i star­sze – I miej­sce Alina Kor­kosz – Bor­ta­ty­cze, II – Mar­lena Kolenda – Pło­skie, III – Syl­wia Buczak – Zawada; chłopcy rocz­nik 93 i starsi – I miej­sce Woj­ciech Sucho­wicz – Wólka Panień­ska, II – Tomasz Jakub­czak – Wyso­kie, III – Zbi­gniew Sała­cha – Bia­ło­brzegi; rocz. 94 i młodsi – I miej­sce Pysie­wicz Mate­usz – Szo­pi­nek, II – Kry­stian Tymura – Bor­ta­ty­cze,III – Kry­stian Kitka – Siedliska.  Na zakoń­cze­nie pod­su­mo­wano wyniki wszyst­kich kon­ku­ren­cji prze­pro­wa­dza­jąc kla­sy­fi­ka­cję sołectw Gminy Zamość, któ­rych miesz­kańcy brali udział w danych dys­cy­pli­nach. Przed­sta­wi­ciele sołectw ode­brali dyplomy i puchary.Końcowa kla­sy­fi­ka­cja sołectw:I – Zawada – 289 punk­tó­wII – Wólka Wie­przecka – 181 punk­tó­wIII – Bia­ło­brzegi – 149 punk­tó­wIV – Żdanó­wek – 88 punk­tówV – Pło­skie – 77 punk­tó­wVI – Sita­niec – 74 punk­tó­wVII – Sie­dli­ska – 72 punk­tó­wVIII – Bor­ta­ty­cze – 66 punk­tó­wIX – Mokre – 62 punk­tówX – Kali­no­wice – 51 punk­tó­wXI – Hubale – 45 punk­tó­wXII – Wólka Panień­ska – 41 punk­tó­wXIII – Żdanów – 28 punk­tó­wXIV – Wyso­kie – 26 punk­tó­wXV – Jatu­tów – 20 punk­tó­wXVI – Wierz­cho­winy – 8 punktów.

W trak­cie Igrzysk liczne atrak­cje cze­kały na naj­młod­szych. Spo­tka­nie z zabawą pro­wa­dzili arty­ści z Teatru Forma z Bia­łe­go­stoku. Odbył się teatrzyk Pino­kio, zabawy z chu­stą ani­ma­cyjną, zawody sumo, malo­wa­nie twa­rzy, można było także spo­tkać na sta­dio­nie w Zawa­dzie cho­dzące plu­szaki – boha­te­rów książki Kubuś Puchatek.

Na zakoń­cze­nie spor­to­wej rywa­li­za­cji na sce­nie wystą­piła mło­dzież z Wyso­kiego, Pniówka i Żdanówka w poka­zie tańca nowo­cze­snego, a następ­nie kon­cer­to­wała grupa muzyczna ONI.

W dniu 5 czerwca 2011 roku odbył się Festi­wal Kul­tu­rowy Muzyka Europy. Spo­tka­nie otwo­rzyła swoim kon­cer­tem Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta OSP Bia­ło­wola. Po nim scena została prze­ka­zana naj­młod­szym – z pio­sen­kami i teatrzy­kiem wystą­pili ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej im. M. Konop­nic­kiej w Zawa­dzie. Wśród wyko­naw­ców Festi­walu Muzyka Europy byli: zespół Wesołe Gospo­sie z Kolo­nii Sita­niec, Trio rodzinne WKR Bada­cho­wie i grupa wokalna Came­rata Bel­fer z Sitańca, Chór Sita­nia­nie, zespoły śpie­wa­cze Gminy Zamość: Echo Lip­ska z Lip­ska, Bia­ło­wo­lanki z Bia­ło­woli i Roz­to­czanki z Wólki Wie­przec­kiej. Na zakoń­cze­nie publicz­ność bawił Kaba­ret Bie­siadny Bie­siada Polska.

Gościem spe­cjal­nym festi­walu był zespół taneczny PACURKA z Węgier z Gminy Saro­spa­tak – part­nera Gminy Zamość w reali­zo­wa­nym pro­jek­cie „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”.

Dla dzieci atrak­cje przy­go­to­wał Teatr Forma – było malo­wa­nie twa­rzy i tatu­aży, pokaz mega baniek mydla­nych, spo­tka­nie z plu­sza­kami. Na naj­młod­szych cze­kały także dmu­chane zamki.

Pod­czas Festi­walu odby­wał się kier­masz ręko­dzieła. Pre­zen­to­wały się Koła Gospo­dyń Wiej­skich z: Bia­ło­brzeg, Chy­żej, Hubal, Jatu­towa, Bor­ta­tycz Kolo­nii, Pło­skiego, Sie­dlisk, Sitańca, Sitańca Kolo­nii, Szo­pinka, Wierz­cho­win, Wólki Panień­skiej, Wólki Wie­przec­kiej, Wyso­kiego, Zarze­cza, Zawady, Żdanówka i Sitańca Wolicy. Panie pre­zen­to­wały róż­nego rodzaju ser­wety, obrusy, wyko­nane ręcz­nie ozdoby oraz wypieki.

Alek­san­dra Siołek


Odwiedzin:
48451