Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Projekt

 

Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość

projekt europejski

 

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013
Oś Prio­ry­te­towa
VII Kul­tura, tury­styka i współ­praca mię­dzy­re­gio­nalna
Dzia­ła­nie 7.3 Współ­praca mię­dzy­re­gio­nalna
Kate­go­ria I Part­ner­skie ini­cja­tywy mię­dzy­re­gio­nalne
War­tość pro­jektu: 1 457 775,01 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 1 020 442,50 zł
Reali­za­cja: sty­czeń 2010 — gru­dzień 2011

Cel pro­jektu: 

Celem pro­jektu jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści miesz­kań­ców o wła­snej kul­tu­rze, tra­dy­cjach oraz zwięk­sze­nie aktyw­no­ści spo­łecz­nej i tury­stycz­nej miesz­kań­ców Gminy Zamość.

Reali­za­cja celu pro­jektu bez­po­śred­nio przy­czyni się do nawią­za­nia trwa­łej współ­pracy mię­dzy­re­gio­nal­nej wno­szą­cej wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie pro­mo­cji walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych w celu stwa­rza­nia warun­ków dla roz­woju spo­łecz­nego i gospodarczego.

Przed­miot i zakres tema­tyczny pro­jektu (pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość) będzie oddzia­ły­wać na obszary pro­ble­mowe, jak rów­nież na poziom poten­cjału gospo­dar­czego i tury­stycz­nego Gminy Zamość.

Reali­za­cja przed­się­wzię­cia przy­czyni się do pod­nie­sie­nia atrak­cyj­no­ści inwe­sty­cyj­nej (dla inwe­sto­rów pol­skich i zagra­nicz­nych) oraz tury­stycz­nej i rekre­acyj­nej. Gene­ralny cel pro­jektu dosko­nale wkom­po­no­wuje się i wypeł­nia prio­ry­tety roz­wo­jowe Gminy zawarte w obo­wią­zu­ją­cych dla niej doku­men­tach o cha­rak­te­rze stra­te­gicz­nym oraz w dokumentacji zewnętrznej.

Pro­jekt reali­zo­wany jest przez Gminę Zamość wraz z partnerami: 

1. Part­ner ze Sło­wa­cji – Agen­tura Regio­nal­neho Roz­voja Polo­niny
Forma prawna: sto­wa­rzy­sze­nie
Miej­sco­wość: Snina
Region: Pre­šo­vský Kraj

2. Part­ner z Węgier – Saro­spa­tak Varos Onkor­ma­ny­zata
Forma prawna: wspól­nota samo­rzą­dowa
Miej­sco­wość: Saro­spa­tak
Region: Śred­nio­gó­rze Północnowęgierskie

3. Part­ner z Włoch – Comune di Staf­folo
Forma prawna: wspól­nota samo­rzą­dowa
Miej­sco­wość: Staf­folo
Region: Mar­che (pro­win­cja Ancona)

4. Part­ner z Pol­ski – Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­styczno – Kra­jo­znaw­cze
Forma prawna: sto­wa­rzy­sze­nie
Miej­sco­wość: Rze­szów
Woje­wódz­two podkarpackie

Cele szcze­gó­łowe pro­jektu pn. „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” to:
– wykre­owa­nie pozy­tyw­nego wize­runku regionu i pod­nie­sie­nie jego kon­ku­ren­cyj­no­ści,
– wyko­rzy­sta­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego regionu w celu pod­nie­sie­nia jej atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej,
– wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji tury­stycz­nej i upo­wszech­nia­nie jej poprzez m. in. Inter­net, książkę, film, fol­der tury­styczny,
– pod­nie­sie­nie samo­oceny spo­łecz­no­ści jako miesz­kań­ców atrak­cyj­nej Gminy pod wzglę­dem kul­tu­ro­wym i tury­stycz­nym, sta­no­wią­cej część Europy,
– zwięk­sze­nie dzia­łań mający na celu stwo­rze­nie spój­nego sys­temu infor­ma­cji i pro­mo­cji (fol­der, książka),
– zwięk­sze­nie liczby tury­stów, odwie­dza­ją­cych Gminę Zamość i jej oko­lice,
– roz­wi­ja­nie aktyw­no­ści w dzie­dzi­nie sportu,
– wzmo­że­nie aktyw­no­ści władz Gminy w kie­runku roz­woju tury­styki, dobrze pro­wa­dzona ofi­cjalna strona inter­ne­towa Gminy,
– aktywne człon­ko­stwo w Lokal­nej Orga­ni­za­cji Tury­stycz­nej „Zamość i Roz­to­cze” oraz Lokal­nej Gru­pie Dzia­ła­nia,
– roz­wi­nię­cie przed­się­bior­czo­ści dużej czę­ści miesz­kań­ców i ich otwar­tość na tury­stów,
– roz­wi­nię­cie dzia­łal­no­ści Ośrodka Pro­mo­cji, Sportu i Tury­styki Gminy Zamość
– zin­te­gro­wana i pro­fe­sjo­nalna pro­mo­cja pro­duk­tów, usług i regionu,
– zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści oraz wie­dzy i doświad­cze­nia Gminy w zakre­sie sku­tecz­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych,
– poprawa współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej Gminy w obsza­rze turystyki.

Efekty pro­jektu: 

Rezul­taty:

1. liczba osób odwie­dza­ją­cych mie­sięcz­nie nowe domeny (osoby) — 1900
2. liczba osób uczest­ni­czą­cych w konferencjach/szkoleniach/seminariach/warsztatach
(osoby) — 947
3. liczba osób uczest­ni­czą­cych w spotkaniach/targach/koncertach (osoby) — 26 518
4. liczba odwiedzających/widzów (osoby) — 16 800

Pro­dukty projektu: 

1. liczba wyda­nych publi­ka­cji, biu­le­ty­nów (szt.) — 68 500
2. liczba stwo­rzo­nych stron www (szt.) — 2
3. liczba zor­ga­ni­zo­wa­nych konferencji/szkoleń/seminariów/warsztatów (szt.) — 13
4. liczba zor­ga­ni­zo­wa­nych wizyt studyjnych/spotkań (szt.) – 13
5. liczba spo­rzą­dzo­nych sprawozdań/ekspertyz/analiz (szt.) — 5
6. liczba zor­ga­ni­zo­wa­nych targów/koncertów itp. (szt.) — 11


 seminarium

 

 

 

Geneza powsta­nia pro­jektu „Zie­lone serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość” sięga maja 2009 roku, kiedy pię­ciu part­ne­rów pod­jęło decy­zję o wspól­nej reali­za­cji przed­się­wzię­cia słu­żą­cego wymia­nie doświad­czeń, wza­jem­nemu pozna­niu i zbli­że­niu spo­łecz­no­ści, pro­mo­cji regio­nów. Koszt reali­za­cji zamie­rze­nia wyniósł bli­sko 1,45 mln zło­tych. Uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia w wyso­ko­ści 70% war­to­ści ogól­nej na reali­za­cję pro­jektu w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007‒2013 współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej – Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego dało szansę na zisz­cze­nie pla­nów. Gmina Zamość w 2010 roku jako part­ner wio­dący, odpo­wie­dzialny za prze­pro­wa­dze­nie pro­jektu pod wzglę­dem finan­so­wym i orga­ni­za­cyj­nym, roz­po­częła sze­roką współ­pracę z part­ne­rami z czte­rech państw zjed­no­czo­nej Europy, któ­rymi są: Agen­tura Regio­nal­nego Roz­woju Poło­niny ze Sło­wa­cji, Mia­sto Saro­spa­tak z Węgier, Mia­sto Staf­folo z Włoch i Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­styczno – Kra­jo­znaw­cze Oddział w Rzeszowie.

Czas trwa­nia pro­jektu wynosi dwa lata, dzia­ła­nia roz­po­częte w 2010 roku mają swoją kon­ty­nu­ację w roku 2011. Pro­jekt jest bar­dzo sku­tecz­nym i sze­ro­kim narzę­dziem pro­mo­cji. Obej­muje on łącznie wyda­nie 68 500 sztuk róż­nych publi­ka­cji, utwo­rze­nie dwóch stron inter­ne­to­wych, orga­ni­za­cję szko­leń, kon­fe­ren­cji, imprez, kon­cer­tów, wyjaz­dów stu­dyj­nych, opra­co­wa­nie spra­woz­dań. Tylko liczba osób uczest­ni­cząca bez­po­śred­nio w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych w ramach przed­się­wzię­cia jest sza­co­wana na ponad 44 tys., a infor­ma­cje o pre­zen­to­wa­nych walo­rach kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych będą jesz­cze przez pięć kolej­nych lat roz­bu­do­wy­wane i pre­zen­to­wane sze­ro­kiemu forum użyt­kow­ni­ków Inter­netu przez Gminę Zamość i jej partnerów.

Naj­więk­szą war­to­ścią wyni­ka­jącą z reali­za­cji pro­jektu jest to, że został on stwo­rzony dla rze­czy­wi­stych, kon­kret­nych spo­łecz­no­ści, dając moż­li­wość uczest­nic­twa w nim zwy­kłym ludziom z róż­nych środo­wisk i regio­nów Europy. Choć ma okre­ślone ramy, jego prze­bieg jest stale kształ­to­wany poprzez ludzi, ich ocze­ki­wa­nia i spo­strze­że­nia. Pro­ces ten powo­duje, że pro­jekt roz­wija się, staje się bar­dziej uroz­ma­icony i przy­nosi coraz lep­sze efekty w postaci kre­atyw­nych, otwar­tych na mię­dzy­na­ro­dowy dia­log spo­łe­czeństw.
.

 

 

 


Odwiedzin:
48451