Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Na zielonych połoninach

Radni, soł­tysi, prze­wod­ni­czące i przed­sta­wi­cielki Kół Gospo­dyń Wiej­skich z Gminy Zamość uczest­ni­czyli w sierp­nio­wym wyjeź­dzie stu­dyj­nym pt. „Kuli­narne tra­dy­cje Europy” pozna­jąc czy­ste eko­lo­gicz­nie tereny wschod­niej Sło­wa­cji. Wyjazd był czę­ścią pro­wa­dzo­nego przez Gminę Zamość pro­jektu „Zie­lone serca Europy– pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. Sło­wac­kim  part­ne­rem gminy jest Agen­cja Regio­nal­nego Roz­woju Poło­niny, repre­zen­to­wana przez jej dyrek­tora Sva­to­sława Hustiaka. Dele­ga­cja poznała m.in. zasoby przy­rod­ni­cze, tury­styczne i gospo­dar­cze Regionu Sniny z Par­kiem Naro­do­wym Poło­niny. Jego część sta­nowi zbior­nik wodny Sta­rina, który jest naj­więk­szym rezer­wu­arem wody pit­nej na Sło­wa­cji. Region przy­ciąga tury­stów nie tylko ze względu na war­to­ści tury­styczne, ale i kul­tu­rowe. Tu spo­ty­kają się i wza­jem­nie prze­ni­kają dwie potężne kul­tury świa­towe  zachod­nia (rzym­ska) i wschod­nia (bizan­tyj­ska). Wiele ana­lo­gii łączą­cych Region Sniny i Roz­to­cza w tym Gminy Zamość, umoż­li­wia wza­jemne wyko­rzy­sta­nie posia­da­nego doświad­cze­nia dla roz­woju regionów.

 

Magda Misztal


Odwiedzin:
48451