Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Mokré Dožinky v Mokrom

Tohtoročné Dožinky mesta Zamość boli sprevádzané dažďom. Studený vietor neodstrašil delegáciu 31 richtárstiev mesta, jej obyvateľov a hostí, ktorí prišli na letisko v Mokrom, aby sa spoločne zúčastnili na najdôležitejšej chvíli slávnosti – Svätej omše a poďakovaní sa Bohu za plody a roľníkom za ťažkú prácu.

Dožinky sa odohrali v nedeľu 5. septembra 2010. Hostiteľmi Dožiniek boli dva richtárstva: Mokre a Hubale a starostami roľníci z týchto obcí: Urszula Fur­maga — obyvateľka Hubal a Jerzy Goź­dziuk — roľník z Mokreho.

Dožinkové slávnosti otvoril Ryszard Gliwiński prednosta mesta Zamość privítaním všetkých návštevníkov Mokrého. Následne, roľníkom z mesta Zamość, boli odovzdané čestné vyznamenania „ZASLÚŽILÝ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO” priznané Ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieku.

Získali ich:
Urszula Fur­maga z Hubal,
Mar­cin Sob­czuk z Wyoského,
Andrzej Bon­dyra zo Zwód­neho,
Sta­ni­sław Sekrecki z Pło­skeho,
Piotr Lepa z Lip­ska Koso­bud,
Jan Bekier z Mokreho,
Hen­ryk Okal­ski  z Boro­winy Sita­niec­kej,
Marian Woj­czuk z Jatu­towa,
Piotr Sier­kow­ski z Lip­ska,
Mie­czy­sław Kniaź z Pniówka,
Bog­dan Psiuk z Bia­ło­wole,
Tade­usz Zie­liń­ski z Chyżej.

Slová poďakovania si odniesli pani Kazimiera a pán Jerzy Goździuk z Mokreho.

Po ceremónií odovzdávania vyznamenaní sa uskutočnila slávnostná Svätá omša – poďakovanie za zozbierané plody. Heslom, ktoré bolo viditeľné nad zhromaždenými, boli slová „Boh je láskou“. Svätú omšu viedol kňaz prelát Czesław Grzyb farár farnosti zasvätenej Pánovmu zmŕtvychvstaniu a svätému Tomášovi Apoštolovi v Zamości v koncelebrácii kňaza Andrzeja Tra­czy­kie­wi­cza farára farnosti zasvätenej sv. Jánovi Krstiteľovi v Lipsku, kňaza Bolesława Zwolana farára farnosti zasvätenej sv. Bartolomejovi Apoštolovi v Sitańci a kňaza Zbigniewa Szalko farára farnosti zasvätenej sv. Hyacintovi v Płoskom. Bohatú hudobné spestrenie Svätej omše pripravili: Chór Sitaniane, Mládežnícky dychový orchester OSP Białowola a pán Stanisław Momot. Po ukončení eucharistie sa uskutočnila ceremónia delenia sa chlebom. A prestalo pršať...

Ďalšia časť stretnutia mala umelecký charakter. Najodolnejších návštevníkov neodradil ani chlad. Pre nich ako prvý vystúpil Mládežnícky dychový orchester OSP Białowola pod vedením pána Jozefa Tokarza. Následne svoj koncert predviedla skupina Veselé panie z Kolonie Sitaniec. Dámy predviedli pesničky: Dnes v Mokrom dožinky, Z Sitańca do Mokreho, Rym cym cym, Zabudlo sa, dievčia. Ďalším vykonávateľom na scéne bola skupina Good Voices – hosť z Łaszczowa. Po ňom si účastníci Dožiniek pozreli tanečné vystúpenie v prevedení detí a mládeže z Pniówka, Wysokého, Hubal a Mokreho, a taktiež ukážky aerobiku v prevedení žien z Wierz­cho­win a Płoského.

Kvôli počasiu si návštevníci dožiniek nemohli vychutnať celú atmosféru okresnej súťaže „Prezentácia richtárstiev“, ale ich stanoviská s ručnými prácami a vidieckymi pochúťkami ohromovali labužníkov. V týchto výnimočných podmienkach organizátori potvrdili splnenie súťažných požiadaviek (t. j. Príprava bochníka dožinkového chleba, delegácie pre dožinkový sprievod, dožinkového venca, stanoviska propagujúceho richtárstvo, ako aj lokálnych jedál) zo strany všetkých účastníkov súťaže a docenili ich zapojenie sa a vytrvalosť a všetci boli vyhlásení za rovnoprávnych víťazov. Odmenou za prípravu richtárstva na účasť v súťaži bol študijný výlet s názvom „Vidiecka turistika Podkarpatska“, na ktorom sa delegácie zúčastnili v dňoch 30.09.-02.10.2010.

Počasie však neprekážalo publiku pri výbere prostredníctvom hlasovania najzaujímavejšej prezentácie richtárstva. Najväčší dojem na prítomných urobilo richtárstvo Hubale, ktoré získalo najvyšší počet hlasov.

Medzi účastníkmi slávnosti bolo rozdaných 10 cien. Vylosované boli nasledujúce osoby: Józef Król (Zawada), Zbi­gniew Hałasa (Zawada), Rafał Kur (Obrocz), Wie­sław Kwoka (Wyso­kie), Bożena Paw­luk (Chyża), Ste­fa­nia Waśko (Wyso­kie), Miro­sław Bart­nik (Lublin), Jadwiga Bełech (Sita­niec Wolica), Maria Kwar­ciana (Wyso­kie), Michał Kowal­ski (Mokre). Následne si účastníci Dožiniek pozreli vystúpenie kabaretu AFERA z Poznaňa. Stretnutie sa ukončilo koncertom skupiny Impuls. Na Dožinkách sa zhromaždila široko chápaná Samospráva okresu Zamość s Ryszardom Gliwińským prednostom mesta Zamość, Jerzym Bon­dyrom predsedajúcim Rade mesta Zamość spolu s poslancami, Kon­ra­dom Dziubou zástupcom prednostu mesta  Zamość, mestskou správou, starostami a richtárskymi radami, členmi mnohých sociálnych organizácií pôsobiacich v meste, t. j. jednotiek Dobrovoľníckeho hasičského zboru, Vidiecke združenie žien, športových klubov, Aeroklubu Zamojskej zeme a mnoho iných spolkov, vokálnych skupín, pracovníkov osvety a úžasných obyvateľov. Zúčastnili sa aj: Sła­wo­mir Zawi­ślak poslanec pre snem RP, Andrzej Mulawa Člen rady vojvodského snemu, Bogu­miła Hil­de­brand Vicestarostka Zamość, Jan Matwiej­czuk Predseda rady mesta Zamość, plk. Mie­czy­sław Skiba Čestný obyvateľ mesta  Zamość.

Dožinky mesta Zamość sa v tomto roku organizovali pod názvom „Zelené srdcia Európy – Dožinky Európy“, v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia okresu Zamość“. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu lubelského vojvodstva pre roky 2007-2013.

Vďaka vyššie uvedeným prostriedkom je organizácia predsavzatí mesta oveľa jednoduchšia, pretože až 70 % hodnoty aktivít je financovaných z prostriedkov Európskej únie. Nebola by však možná bez spoločnej práce obrovského počtu osôb – obyvateľov mesta Zamość, ktorí každý deň venovali svoj čas a ochotu pre ich rozvoj.

Alek­san­dra Sio­łek
Magda Misztal


Odwiedzin:
48451