Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Telekonferencia v polovici

Druhý rok spolupráce mesta Zamość s partnermi z podkarpatského vojvodstva, Slovenska, Maďarska a Talianska v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia okresu Zamość“ sa začala telekonferenciou na tému uskutočnených a plánovaných aktivít.

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 17. marca 2011 v sále Delegatúry Lubelského vojvodského úradu v Zamości. Zúčastnili sa na nej o. i. poslanci Mestskej rady Zamość, starostovia a predsedníčky Združenia vidieckych žien. Jeho obsahom bolo prerokovanie cyklu predsavzatí uskutočnených v rámci projektu v roku 2010, ktoré obsahovali najväčšie udalosti realizované na území mesta Zamość, také ako: „Dni samosprávcu“ (dvojdňové podujatie zahŕňajúce športové súťaže a hudobný festival zorganizovaný v športovo-rekreačných objektoch v  Żdano­we), Deň sysľa (rekreačno-ekologická slávnosť v Mokrom), Dožinky Európy (zahŕňajúce Sviatok plodov mesta Zamość v Mokrom), a taktiež medzinárodnú konferenciu v Kalinowicach „Poznanie“, Európske dni s tradíciou vo Wysokom, študijné výlety v regióne a na územiach partnerov, publikácie, propagačné materiály, tvorbu internetových strán.

Partnermi mesta Zamość, ktorí spoločne pracujú pri propagácii regiónov, sú: Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny (Slovensko), mestá Sáro­spa­tak (Maďarsko) a Staf­folo (Taliansko), Poľský turisticko-krajinný spolok O/Rzeszów.  
Doterajšia spolupráca bola pozitívne hodnotená partnermi, ktorých reprezentovali Sväto­slav Husťák – riaditeľ Agentúry, Sauro Ragni – prednosta Staf­folo, Èles György – predstaviteľ Sárospa­tak, Łukasz Biedka – člen predstavenstva PTTK O/Rzeszów.

Mesto Zamość v roku 2010 navštívili predstavitelia všetkých partnerov. Veľmi blízke kontakty spájali obec s regiónom Sniny, hostili sme predstaviteľov Agentúry, Národného parku Poloniny, predstaviteľov samospráv, inštitúcií spojených s osvetou, kultúrou, remeslom a ľudovou tvorbou, ako aj skupinu Vihorlat predstavujúcu tradičný tanec a hudbu. Obyvatelia mesta sa oboznamovali s podkarpatským vojvodstvom a východným Slovenskom. Tak ako tvrdí riaditeľ Agentúry, projekt sa potvrdzuje, aj vďaka vzájomnej inšpirácii a využívaniu skúseností partnerov – predsavzatia z mesta Zamość sú implementované na slovenskú pôdu. Okrem toho Mládežnícky dychový orchester z Białowoli vystúpil počas XVI. Festivalu dychovej hudby v Staffolo. V roku 2011 kvôli bližšiemu vzájomnému poznaniu v rámci projektu sa očakáva: Taliani – príchod Dychového orchestra mesta Staffolo do mesta Zamość sa uskutoční v septembri tohto roku, Maďarsko – ktorého približne 40 členná delegácia je nami  očakávaná v júni tohto roku v rámci udalosti „Dni samosprávcu II“. Opätovne bude s nami spolupracovať PTTK O/Rzeszów a ešte mnohokrát sa u nás budú môcť predstaviť umelci z podkarpatského vojvodstva.

Prezentáciu udalostí 2010 a 2011 realizovaných počas projektu obsahuje informátor „Zelené srdcia Európy. Spolupráca sa oplatí“. Našli sa v ňom aj opisy všetkých partnerov. Informátor je dostupný v Stredisku propagácie, turistiky a športu mesta Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22-400 Zamość (budova Okresného úradu Zamość – II. poschodie), a zároveň v distribučných miestach Bulletinu samosprávy mesta Zamość.

Celý projekt je v 70 % spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu lubelského vojvodstva pre roky 2007-2013. O ďalších udalostiach a predsavzatiach Vás budeme informovať v ďalších číslach Bulletinu.

Magda Misz­tal


Odwiedzin:
48451