Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Európske Dni s tradíciou II. Vo Wysokom

V nedeľu 8. mája 2011 sa po piaty krát uskutočnil Deň múzealnika v Regionálnej pamätnej izbe vo Wysokom. Bol výnimočný, pretože sa spájal s otvorením novej budovy izby.

Deň múzealnika a Dni s tradíciou trvajúce od 9. do 14. mája 2011 boli organizované pod názvom „Zelené srdcia Európy – Európske Dni s tradíciou II.“ a realizované v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických území okresu Zamość“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu lubelského vojvodstva pre roky 2007-2013.

Deň múzealnika sa začal koncertom s názvom: „Pesničky o Zamośću a jej zemi“ v prevedení rodinného tria WKR Badachových a vokálnej skupiny „Camerata Belfer“ z Sitańca. Po ňom sa uskutočnilo otvorenie stretnutia hostiteľmi: Wandou Szpugou predsedajúcou Združeniu vidieckych žien vo Wysokom a Wieslawom Kwokom starostom Wysokého a poslancom Rady mesta Zamość, a taktiež Ryszardom Gliwińským prednostom mesta Zamość. Dejiny vzniku Regionálnej pamätnej izby priblížila správkyna objektu Hen­ryka Sobczuk.

Pomocou kosákov sa následne preťala symbolická stuha – upletená zo slamy a takto sa budova otvorila na návštevu pre všetkých hostí a turistov. Stuhu pretínali: Ryszard Gli­wiń­ski starosta obce Zamość, Arka­diusz Brat­kow­ski predseda Snemu lubelského vojvodstva, kňaz Bole­sław Zwo­lan farár farnosti zasvätený sv. Bartolomejovi Apoštolovi v Sitańci, Jerzy Sob­czuk Viceprednosta zamojského okresu, Andrzej Urbań­ski riaditeľ Zamojského múzea, Wie­sław Kwoka Poslanec rady mesta Zamość a starosta Wysokého, Mar­cin Sob­czuk Predseda Dobrovoľníckeho hasičského zboru vo Wysokom, Wanda Szpuga predsedajúca Združeniu vidieckych žien vo Wysokom a Hen­ryka Sob­czuk správkyňa Regionálnej pamätnej izby vo Wysokom.

Múzeum bolo posvätené kňazom Bolesławom Zwolanom farárom farnosti zasvätenej Bartolomejovi Apoštolovi v Sitańci. V konferenčnej sále Izby sa uskutočnila projekcia filmu „Zelené srdcia Európy – Regionálna pamätná izba vo Wysokom“, ktorý sa taktiež zrealizoval v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt území okresu Zamość“. Pre účastníkov stretnutia vystúpil chór Sitaniane z Sitańca, uskutočnila sa súťaž „Hádaj-Hádankár“, v ktorej mladí účastníci odpovedali na otázky týkajúce sa exponátov nachádzajúcich sa v Izbe, ako aj mesta Zamość.

Počas stretnutia sa uskutočnil jarmok ručných prác. Prezentovalo sa Združenia vidieckych žien z: Bia­ło­brzeg, Bor­ta­tycz, Bor­ta­tycz Kolo­nii, Chy­żej, Sitańca a Sitańca Wolicy, a taktiež individuálni autori: Elż­bieta Lesz­czyń­ska z Pło­ského, Kry­styna Pęk zo Żdanówka, Halina Sowa z Wycho­dów, Agata Piwko z Szo­pinka, Joanna Zięba-Suwała z Bia­ło­pola (chełm­ský okres) a Geno­wefa Orchow­ska z Bor­ta­tycz Kolo­nie. Na stanoviskách sa o. i. nachádzali: ozdoby z krepového papiera, výrobky z vosku, háčkovaní anjeli a kohútikovia a mnoho iných „malých umeleckých diel“.

Svoju výstavu v budove Izby predstavili autori ručných prác z obce Sanok. Medzi háčkovanými servítkami a kvetmi z krepového papiera boli vystavené bieszczadské ikony a rešovský ľudový kroj, ktorý bol v celku vykonaný z krepového papiera

Od 9. do 14. mája v Regionálnej pamätnej izbe sa odohrávali Dni s tradíciou, v rámci ktorých bolo možné bezplatne navštíviť Izbu, pozrieť si film „Zelené srdcia Európy – Regionálna pamätná izba vo Wysokom“, pozrieť ukážky používania starodávnych nástrojov pripravené Združením vidieckych žien vo Wysokom, zúčastniť sa na súťaži týkajúcej sa Izby a dávneho života na zamojskej dedine, ochutnať tradičné dobroty. Izbu navštevovali individuálni turisti a výletné skupiny. Izbu od 8. do 14. mája navštívilo spolu viac ako 800 osôb.

Regionálna pamätná izba vo Wysokom vznikla vďaka iniciatíve členiek Združenia vidieckych žien dňa 12. novembra 2005. Nápad priniesla pani Wanda Szpuga predsedníčka združenia. Pre pôvodné sídlo izby bol vybraný dom z 30-tych rokov XX. storočia, dávne kultúrne centrum Wysokého a miesto stretnutí a v súčasnosti strážnica. Nápad si získal uznanie medzi ženami v združení a u obyvateľoch Wysokého. Prvé exponáty sa tu začali objavovať v roku 2005 a pomaly zaplňovali dve dostupné sály. Pochádzali z Wysokého, spomedzi desiatok iných obcí okresu Zamość, zamojského územia a Roztocza. Najstaršími exponátmi boli žarnov  (používaný ešte pred I. svetovou vojnou). Pod jednou strechou sa nachádzajú aj trlice, kefy na spracovanie ľanu, rumple na pranie, mangle, maselnice, slamená ochrana obuvi, drevené nosidlá stavebného materiálu a mnoho iných domácich zariadení

Od roku 2006 sa v Izbe uskutočňujú Dni múzealinka, od r. 2007 Dni s tradíciou, počas ktorých sa skupiny turistov oboznamovali s tým na čo sa používali staré nástroje, boli im ponúkané vidiecke dobroty a mäsiarenské výrobky. Ženy počas prázdnin nelenili a izbu sprístupnili detským a mládežníckym výletom z mesta Zamość. Od začiatku existencie ju navštívilo niekoľko tisíc osôb.

Keď počet exponátov presiahol 200 kusov, ženy začali snívať o novom meiste, kde by sa zmestili neustále rozširujúce sa zbierky. Teraz vedia, že stačí veriť a sny sa určite splnia. 5. mája 2008 mesto Zamość začalo práce nad tvorbou projektu „Stavba a vybavenie Regionálnej pamätnej izby v obci Wysoke – budova turizmu a vidieckej tradície“. 25. marca 2009 predložilo žiadosť o dofinancovanie jeho realizácie v rámci Programu rozvoja vidieka pre roky 2007-2013, aktivita „Obnova a rozvoj vidieka“ a 18. augusta toho istého roku Ryszard Gliwiński prednosta mesta Zamość podpísal zmluvu so Samosprávou lubelského vojvodstva na sumu dofinancovania z Európskej únie vo výške 500 000 PLN.

Úspech sa doplnil 17. novembra 2010, keď sa nový objekt Regionálnej pamätnej izby vo Wysokom ukončil. Celková hodnota úlohy predstavovala viac ako 960 000 PLN, z čoho 51,7 % predstavovala podpora z prostriedkov Európskej únie.

8. mája sa uskutočnilo oficiálne otvorenie novej budovy Regionálnej pamätnej izby vo Wysokom. Združenie vidieckych žien z Wysokého a mesto Zamość srdečne pozývajú individuálnych turistov, ako aj výletné skupiny, ktoré sa môžu ohlásiť u správcu Izby na telefónnom čísle +48 84 61 66 350 alebo v Stredisku propagácie, turizmu a športu mesta Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22–400 Zamość, tel. č. +48 84 627 00 83.

Alek­san­dra Siołek


Odwiedzin:
48451